Vzal jsem si do ruky volební program Národní strany a porovnal ho se svými názory. Shoda, které jsem dosáhl, mě poměrně značně překvapila.


Nejednou jsem zde především v Týdnovinách odkazoval na Národní stranu, jakožto politické uskupení, nebojící se pojmenovávat problémy pravými jmény. Ačkoli je mi jasné, že bude tento článek vnímán jako kontroverzní, rozhodl jsem se vyzkoušet si, nakolik se budu shodovat s programem NS do Evropského parlamentu.


1. Naším úkolem je především starost o vlastní lidi! 


Čechům, Moravanům a Slezanům, kteří dlouhodobě řádně pracovali a přišli o práci vlivem hospodářské krize, na níž má lví podíl zhoubná národohospodářská a ekonomická politika české vlády i politika institucí EU, navrhujeme prodloužit vyplácení dávek v nezaměstnanosti, případně vyplatit tzv. sociální bonus. Žádný poctivý Čech, Moravan a Slezan se nesmí v důsledku hospodářské krize ocitnout bez prostředků, či stát bezdomovcem. Tyto peníze požadujeme čerpat z téměř nekonečných fondů EU na podporu ekonomik Třetího světa.


Z tohoto bodu bych “vypíchnul” především poukaz na investování nemalých prostředků do tzv. “rozvojových zemí.” Není to tak dávno, co svět obletěly obrázky hladovějících Somálců a prakticky obratem následovala nemalá dávka humanitární pomoci. Už tehdy jsem se ptal sám sebe: proč se tohle dělá? Kdo pošle jídlo a vodu mně, až to budu potřebovat? Rovnou slyším odpovědi ve stylu, že se přeci o sebe musíme umět postarat sami. Ano, s touto vizí souhlasím, ale ať se o sebe sám stará každý, bez ohledu na to, kde na světě se narodil. Co se vám dnes vybaví, když se řekne Somálsko? Mně novodobí piráti, přepadávající lodě a vydírající jejich majitele. Těmhle lidem jsme posílali humanitární pomoc? To byla opravdu dobrá investice!


Nevidím význam v investicích do škol v Africe, protože pokud tyto školy někdo absolvuje, nevrátí to žádným způsobem štědrým sponzorům. Je to nesmyslné vyhazování peněz, které by se daly využít lépe – například na naše vlastní školství, kde učitelé pracují takřka za hubičku a neutěšený stav vede až k úvahám na zavedení školného. Proč by měl mít někdo školu zdarma jen proto, že žije v Africe, kdežto u nás se uvažuje o placení? Souhlasím tedy s touto tezí NS, že by se jak česká politika, tak politika EU měla zaměřit na obyvatele vlastních států. Teprve až bude všeho dostatek, je možné případné přebytky investovat do dalších zemí.


Shoda: 100%


2. Chraňme českou korunu!


Prosadíme zastavení diskuse o přijmutí eura do doby, než se v dlouhodobém horizontu prokáže, že současná krize nebyla též důsledkem jednotné měnové a fiskální politiky EU. Nevstupujme na loď, která má plné podpalubí vody jen proto, že má třpytivý lak a je propagována barnumskou reklamní kampaní. Vlastní pevná měna je zárukou ekonomické suverenity země, a zvláště dnes i garancí utlumení nejhorších dopadů ekonomické krize na naše lidi! Národní strana bude v otázce zavedení eura požadovat referendum a sama se postaví proti.


Je otázkou, nakolik lze po nedávných turbulencích považovat naší měnu za pevnou. Vidím jednu zásadní výhodu eura – odpadnou otravné výměny peněz před cestou do zahraničí, na kterých vydělávají jen banky a směnárníci. Samozřejmě ale vnímám i negativa – představa, že můj plat nebude dělat ani 1 000 euro měsíčně, mě poněkud deprimuje. Navíc je pravděpodobné, že ceny zboží a služeb se budou k těm “evropským” přibližovat rychleji, než platy, díky čemuž dojde ke snížení životní úrovně obyvatel. Rozhodnout o euru v referendu není špatný nápad, ale není samospásný, neboť v podstatě ani jednu variantu nelze považovat za bezchybnou a dokonalou.


Shoda: 50%


3. Návrat k tradičním hodnotám!


Požadujeme návrat ke kořenům dobrého státu, k pramenům zdravé národní společnosti, tedy k tradičním hodnotám, křesťanské morálce, lásce a úctě k rodině. To je protipól konzumnímu způsobu života ve spirále nátlakové reklamy, závisti a honem za pomíjejícími statky. Podpora plnohodnotné české rodině, kde otec, matka a děti tvoří základ všeho dobrého a úspěšného ve společnosti, je jedním z pilířů přežití v dnešním světě neregulovatelně se množících nepřizpůsobivých a destruktivních elementů. Je naší povinností chránit naše lidi a budoucnost našich českých dětí.


Tento bod osobně považuji za “prázdný.” Neobsahuje nic, co by mě oslovilo, naopak jsou v něm dvě informace, jež nevyhovují mému přesvědčení. V první řadě je to “křesťanská morálka a láska,” která mi, coby ateistovi s vlastním světonázorem, příliš nevyhovuje. Stejně tak vyzdvižení klasického schématu rodiny jakoby vyjadřuje jistou zášť vůči homosexuálům, se kterými já osobně problém nemám.


Shoda: 0%


4. Česká práce Čechům!


Podporujeme mobilitu pracovní sily v rámci ČR, podporujeme českou zaměstnanost zavedením programu Česká práce Čechům s tím, že pokud v ČR bude byť jen jeden jediný nezaměstnaný, a dnes jich je na půl milionu, nebude možné zaměstnat ani jednoho ekonomického přistěhovalce. Nenechme Českou republiku, ale ani Evropu zežloutnout!


V tomto bodě také nebudu nějak zvlášť tleskat. Podporuji trh práce bez vnějších zásahů – tedy chci, aby fungoval na základě klasických křivek nabídky a poptávky. Nemá smysl zaměstnávat například na stavbách Čechy jen proto, že jsou Češi, přestože budou ochotni pracovat jen za vyšší platy, než je nyní obvyklé. Nemám problém s ukrajinskými, ani slovenskými dělníky. Hodně se například mluvilo o tom, že na práci zdravotních sester, kterých chybí ve zdravotnictví až 6 000, by měly být přijaly Slovenky, nebo Ukrajinky. Samozřejmě existuje řešení, ale nikoli nacionální, nýbrž čistě ekonomické: navýšit platy těmto pracovnicím natolik, aby pro ně bylo lukrativní dělat tuto psychicky a leckdy i fyzicky náročnou práci.


Nesouhlasím ani se zvoláním, abychom nenechali Evropu zežloutnout. Pomineme-li skupinky vietnamských obyvatel, živících se pěstováním marihuany, mám tyto lidi za velice pracovité a příkladně soudržné. Ve srovnání s Čechy je jejich pracovitost enormní a jsou ochotni investovat prakticky všechen svůj čas zaměstnání. Navíc vietnamské děti patřívají k nejpilnějším studentům ať už na základních, tak i na středních a vysokých školách a svou cílevědomosti by mohly být našim dětem leckdy příkladem.


Shoda: 0%


5. Stop imigraci – start repatriaci!


Navrhujeme v návaznosti na bod 4. Desatera zahájit program Národní strany “Stop imigraci – Start repatriaci”, který se bude vztahovat na většinu ekonomických migrantů. Tento program doporučíme všem zemím EU. Jedině tak se přestane problém s imigranty a nezaměstnaností původního obyvatelstva přesouvat z jedné země do druhé. Migrační otázku, pokud bude ekonomický prostor a vůle, můžeme pomáhat řešit v zemích jejich původu. Za tímto účelem požadujeme anulování smluv o přistoupení k Schengenu, znovuzavedení hraničních kontrol – jako nemáme otevřené dveře do obývacího pokoje, kam by mohl kdykoli každý bez pozvání i kontroly, tak nelze nechávat dveře otevřené do většího celku – v tomto případě hovoříme o hranicích a státu. Požadujeme posílení vnějších hranic Evropy, kam mohou být dislokovány různé eurounijní ozbrojené složky, namísto toho, aby se podílely na okupaci suverénních států v Evropě i mimo ni. V rámci celé Evropy sjednotíme boj proti nepřizpůsobivým Cikánům a uvedeme v platnost program srovnání tohoto etnika před institutem práva a povinnosti (KROC). Při jakémkoli projevu jejich nevůle s převzetím občanských povinností budou dobrovolně repatriováni do země jejich původu – do Indie!


Zde budu souhlasit jen částečně. Vycházím z principu, na jakém už dlouhá léta fungují Spojené státy. Také si tam nemůže přijet kdekdo s tím, že tam bude pracovat. Omezil bych tedy pohyb imigrantů směrem dovnitř, do Evropské unie, ale naopak bych posílil pohyb (a to i pracovních sil) v rámci schengenské dohody. Nesouhlasím s kvótami a povoleními, které vůči naší zemi uplatňují některé západní státy. Má-li EU fungovat podobně, jako USA, je podobný postup jednoznačně diskriminační. Nechť si pracovní trh sám rozhodne, zda využije služeb levnějších zaměstnanců například ze Slovenska, nebo “dražších” Němců. Tato otázka by měla záviset čistě na zaměstnavatelích, jejich požadavcích a potřebách.


Samozřejmě souhlasím s tím, že by se mělo něco dělat v otázce nepřizpůsobivých menšin. Jejich soustavné tolerování a pardonování ve stylu “jen aby si nepřipadali diskriminovaní” mi vadí. Hrátky na “pozitivní diskriminaci,” jež v praxi znamenají,  že Cikán si může dělat, co chce, kdežto “většinový” občan je za to samé postižen, považuji za nepřípustné nadržování. Problémem je, že neexistuje mnoho pák, které by na “nepřizpůsobivé” fungovaly. Hrozba repatriací do Indie je sice populistickým kecem, nicméně možná by na tuto skupinu obyvatel takto podané varování mohlo zabrat.


Shoda: 60%


6. Ne Lisabonské smlouvě!


Zasadíme se o absolutní NE Lisabonské smlouvě a všem dalším formám euroústavy, NE odevzdání státní faktické i právní suverenity nadnárodním či mezinárodním institucím. Tím zamezíme vnucování cizích zákonů, nařízení a norem, které poškozují státní a národní zájmy ČR, zdravý vývoj společnosti a přirozenou soutěž. Národní strana stojí na principu svézákonných národních států a je proti federalizaci EU.


Protože zásadně nesouhlasím s Lisabonskou smlouvou, jakožto dokumentem, významně omezujícím práva naší republiky, je jasné, že se v tomto bodě ztotožním s každou stranou, která bude prosazovat její nepřijetí, nebo ještě lépe odmítnutí. Současná politika řitního alpinismu v podání ODS či ČSSD mi vadí a neméně mi vadí i to, s jakou arogancí současní politici kašlou na opakovaný většinový nesouhlas občanů. Lisabonskou smlouvu považuji za zásadní omezení naší suverenity a snahu o převzetí moci v Unii velkými státy.


Shoda: 100%


7. Rovnoprávnost zemědělcům napříč unií!


Požadujeme okamžité zrovnoprávnění podmínek samotné existence zemědělců v EU, dotační politika musí být průhledná a sjednocená v celé unii, v opačném případě zavedeme tzv. odvetná opatření proti dovozu u nás nedotovaných, a jinde v EU ano, potravin a jiných produktů a výrobků. Odmítáme netržní regulace v průmyslu a zemědělství (regulujme spíše únosnost rybolovu, než kterými žárovkami budeme svítit a kolik mléka dojit). Tvrdě budeme vystupovat proti diskriminujícímu národohospodářskému protekcionismu ze stran velkých států EU, který nebude v souladu se stejnými opatřeními v ostatních státech. Prosadíme celoevropské “Ano jádru” – jsme za energetickou nezávislost Evropy a proti likvidaci planety výrobou biopaliv.


Nesmyslné kvóty na cukr, víno a nevím co ještě, které významně omezují naší domácí produkci, jsou jednou z ukázek, jak Evropská unie diktuje svým vazalům. Nesouhlasím s těmito praktikami, neboť se domnívám, že by to měl být trh, který rozhodne, jaké výrobky a ze které země budou žádány a které naopak nikoli.


Stejně tak nesouhlasím s dotováním zemědělců, jehož jsme svědkem i na našem území. Zemědělec je podnikatel, jako kterýkoli jiný, přesto má mnohá privilegia. Když přijdou záplavy, zemědělci dostávají dotace, když je naopak sucho a neurodí se, dostávají je zase. Toto není v žádném případě spravedlivá hospodářská soutěž! Když hospodskému začne chodit do podniku méně lidí, také mu stát nedosype zbytek peněz ze státní kasy. Neúspěch na základě vnějších vlivů je prostě rizikem povolání a pokud se to zemědělcům nelíbí, nechť se věnují jinému oboru!


Jsem proti jakékoli podpoře ve kterékoli zemi, stejně jako proti kvótám na dovoz či vývoz. Pokud například Poláci vypěstují levnější jablka, nebo Španělé rajčata, nechť je jim umožněno dodávat je na náš trh bez omezení, ať si zákazníci sami zvolí, zda z nějakých důvodů koupí domácí, nebo zahraniční produkci. Snaha o propagaci a preferování českých výrobků jen proto, že jsou české, je narušováním svobodného obchodu a tratí na ní jen zákazník-občan.


Ohledně jaderné energie nemám vyhraněný názor, proto za tento bod nedám NS 100%.


Shoda: 85%


8. Společně proti islamizaci Evropy!


Budeme iniciovat spolupráci evropských států v boji proti současnému největšímu nebezpečí, které nám hrozí – proti islámskému politicko-náboženskému fundamentalismu, extremismu a terorismu, proti islamizaci Evropy! Jestliže nedojde z rozpadu EU, pak musí být zamezeno vstupu Turecka, případně Albánie do evropských struktur. Budeme iniciovat zákon o “zrovnoprávnění v zákazu” propagace islamismu, nacismu a bolševismu a o nutnosti stejně razantního postupu proti propagátorům těchto vražedných ideologií.


V tomto bodě bych vyzdvihl především snahy o stavění mešit na našem území. Často na tyto požadavky odpovídám konstatováním, že s podobným požadavkem v islámské zemi by křesťané těžce pohořeli. Přesto si islámští věřící uzurpují právo na výstavbu svých svatostánků v Evropě.


Nesouhlasím především proto, že většina z těch lidí přišla do Evropy dobrovolně, zpravidla kvůli vlastnímu ekonomickému prospěchu. Mají-li víru ve své mysli, nechť si ji projevují doma, kde se mohou modlit třeba dvanáctkrát denně. Nevidím ale důvod, proč by se měly například v Česku stavět mešity. Ti lidé se sem stěhovali a věděli, že je zde jiné náboženství. Nechť toto laskavě respektují a pokud s tím nesouhlasí, nikdo jim nebrání vrátit se domů.


Co se týká zákazu “islamismu,” tam je otázkou, kam přesně NS ve svém programu míří. Pokud proti víře, jako takové, nemyslím si, že je to dobrá cesta. Právě soustavné neshody kolem vyznání byly a jsou důvodem mnoha válek. Jestliže má na mysli terorismus, podložený islámem, pak samozřejmě souhlasím s tím, aby byl kriminalizován a jeho strůjci a zastánci trestáni.


Shoda: 90%


9. Ne globalizaci v rámci EU i v rámci celého světa!


Pokud nedojde k rozpadu Evropské unie, jak předvídají mnozí politologové, historikové i ekonomové, případně nebude v našich silách prosadit vystoupení z EU, pak je nutná zásadní reorganizace ve smyslu změny Evropské unie z ekonomicky a politicky represivního, byrokraticky náročného superstrátu na pakt evropských svébytných národů (program Evropa národů) pružně reagujících na konkurenci rychle rostoucích východních ekonomik. Budeme se všemi prostředky zasazovat o zastavení ekonomické a politické globalizace Evropy a budeme vystupovat proti celosvětovým globalizačním pokusům. Poučme se z chyb západní Evropy a Ameriky. Zastavíme dovoz Afričanů s jejich nebezpečnou nepřizpůsobivostí, infekcemi a neúctou k lidskému životu i Asijců s jejich levným zbožím a mentalitou plagiátorů. Boj proti imigraci a globalizace je bojem proti kriminalitě, extremismu a terorismu, je bojem za bezpečnost státu, je bojem na obranu českých národních zájmů.


Souhlasit v tomto bodě budu především se snahou vystupovat proti EU v podobě “superstátu.” Evropská unie by podle mého názoru měla být opravdu něčím, jako seskupením suverénních států, jež se navzájem ekonomicky, politicky, vojensky a v dalších směrech podporují. Nevidím důvod pro instituce typu “evropský prezident,” a snahy nadřadit cokoli jednotlivým zemím vnímám velmi negativně. Abychom se jednoho dne neprobudili do obdoby někdejšího Svazu sovětských socialistických republik!


Výhrady mám pro škatulkování na základě etnických znaků. Jak jsem řekl výše: bude-li o práci občanů jiných zemí na unijním trhu zájem a jestliže pro ně prostor, nevidím důvod, proč jim v tom bránit. Například zmíněné plagiátorství není problémem národnostní menšiny, ale především celníků a policie, která ho má hlídat a postihovat.


Shoda: 60%


10. Omluva Srbům – Kosovo je Srbsko!


V roce desetiletého výročí bombardování našich jihoslovanských bratří se zavazujeme prosadit nejen na české, ale především na eurounijní a alianční politické scéně omluvu národu Srbů, kteří vždy stáli po našem boku. Pokusme se vymazat z naší historie hanbu, do které jsme se nechali uvrhnout strpěním Havlova zvráceného “humanitárního” bombardování a tolerováním Topolánkova ostudného gesta uznání samostatného státu muslimských teroristů a narkomafie – Kosova.


V tomto směru souhlasím do puntíku. Schválení Kosova naší zemí bylo jednou z ukázek, kterak je zahraniční politika Česka prošpikována řitním alpinismem. Nezapomínejme, že Srbové jsou Slované a měli bychom už z tohoto důvodu držet pohromadě a podporovat je. Něco, jako slovanská vzájemnost je ale, bohužel, našim politikům zcela cizí. Dlouhodobě se chovají tak, abychom se podřídili západním státům, bez ohledu na naše národní kořeny.


Shoda: 100%


Celkem se tedy s programem Národní strany shoduji na 64,5%, což je velice slušné číslo. Jsem sám velice zvědavý na to, zda v předvolebním období najdu jinou stranu, s níž se shodnu více. Samozřejmě se i o své další postřehy a názory podělím se čtenáři tohoto blogu :).

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *