Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.25 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.25 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery
 
 • Úkolem daňové soustavy není pouze vytvořit ve státním rozpočtu dostatečně velké finanční zdroje. Plní i další funkce jako jsou fiskální (tzn. vytvořit dostatečně velký SR), regulační (regulovat spotřebu), stimulační, sociální.
 
 • Struktura daňové  soustavy
  1. Nepřímé daně – DPH, spotřební daně (daň z uhlovodíkových paliv a maziv, daň z lihu a lihovin, daň z piva, daň z vína, daň z tabákových výrobků)
  • Pokud je podnik plátcem DPH, tak se DPH nezahrnuje do výnosů, ale je odváděna státu. To stejné je i u spotřebních daní.
 
  1. Přímé  daně
  1. daň z příjmu – je to náklad, který musí podnik ze zákona vynaložit na získání disponibilního zisku za služby poskytnuté státem
  2. daň z nemovitosti – daň z pozemků, ze staveb
  3. majetkové daně – jsou odčitatelnou položkou od základu daně.
 

Pojmy

 • daň =  zákonem určená, povinná a nenávratná platba vybíraná státem či jinými veřejnými         orgány od PO a FO
 • přímá daň  =  platí se přímo, odvislá od tvorby zisku
 • nepřímá daň  =  platí konečný konzument (DPH, spotřební D)
 • poplatník  =  PO, FO jejíž příjmy (majetek, úkony) jsou přímo podrobeny dani
 • správce daně =  institut
 • daňové povinnosti: daně si sám správně vypočítat, včas podat přiznání, zaplatit, vést evidenci,  spolupracovat se správcem
 • za porušení – sankce:  peněžní, nepeněžní, pozastavení činnosti, zabavení zboží
 

Podnikové  daně

 1. daně důchodové (přímé) – východiskem je účetní zisk upravený na daňový základ. Daň ze zisku je považována za náklad z hlediska účetnictví, a z hlediska vlastníka se jedná o podíl státu na výsledku hospodaření ( stát se podílí i na ztrátě). Pro podnik a jeho vlastníka zůstává k dispozici pro rozdělení po zdanění, tzv. disponibilní zisk ( čistý zisk).
 

   Vliv daně ze zisku na finanční rozhodování podniku:

 1. ovlivňuje úvahy o velikosti podniku a právní formě podnikání
 2. má vliv na odpisy, metody odpisování a investiční možnosti podniku
 3. působí na přístup podniku k úvěrovým zdrojům (kapitálová struktura)
 4. ovlivňuje dopad rizika podnikání
 5. ovlivňuje chování podniku z hlediska zájmů státu a celé společnosti (sponzoring)
 6. ovlivňuje zahraniční kapitálové účasti na podnikání
 7. působí na dividendovou politiku (dvojí zdanění zisku –podniková daň ze zisku a zdanění dividend jako kapitálového výnosu
 
 1. daně  majetkové (přímé) – základem je hodnota vlastněného majetku, zpravidla jsou zahrnovány do nákladů a tím snižují základ daně ze zisku. V ČR je daň z nemovitosti ( pozemky, budovy, stavby) a daň silniční. Vývoj směřuje ke zrušení těchto daní, neboť působí proti podnikovým investicím do zdaňovaného majetku.
 
 1. daně  obratové (nepřímé) – základem je výše celkového prodeje (obratu) nebo jeho části (přidaná hodnota). V ČR je to daň z přidané hodnoty (DPH), kdy podniku-plátce DPH- vystupuje v roli výběrčího daně. DPH není součástí podniku (průběžná položka), avšak placení DPH v různé míře ovlivňuje peněžní hospodaření podniku (zatěžuje likviditu). Další nepřímé daně : daně spotřební (z pohonných hmot, z lihu).
 
 1. Kromě  daní podniky povinně platí pojistné a zdravotní zabezpečení související se zákonným pojištěním svých zaměstnanců. Tyto platby se zahrnují do nákladů (zdražují pracovní sílu) a snižují základ zdanění zisku.
 

DPH

 • zavedena k 1. 1. 1993, státem uznaná přirážka
 • registrovaní plátci mají nárok na odpočet daně, kterou zaplatili na vstupu
 • NEPLÁTCI: celá cena včetně daní jde do nákladů
 • PLÁTCI:  povinní: jejich obrat za poslední 4 měsíce přesáhne 750 000 Kč

                      dobrovolní: žádost o zrušení nejdříve po 1 roce ode dne účinnosti na registraci 

-     PŘEDMĚT PLNĚNÍ je: dodání zboží a převod nemovitostí, poskytování služeb

-     DAŇOVÝ DOKLAD obsahuje: 

 • obchodní jméno, sídlo, DIČ plátce
 • číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • datum vystavení dokladu a uskutečnění plnění
 • výše ceny bez D celkem
 • sazbu D
 • výši D zaokrouhlenou nahoru na desetihaléře (haléře)

-     SAZBY:  22 %: u zboží

                        5 %: u služeb

 • VÝPOČET: vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 deset. místa
 • OSVOBOZENÍ: poštovní služby, rozhlas. a TV vysílání, finan. a pojišť. služby, zdravotnictví, vzdělání
 • ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ – kalendářní měsíc,čtvrtletí pokud: loňský či letošní předpokládaný roční obrat do 10 mil. Kč.

-     SPLATNOST: max. do 25 dnů od skončení zdaňovacího období + předkládá D přiznání 

DAŇ  SPOTŘEBNÍ

 • podmínky zdaňování: uhlovodíková paliva a maziva, líh, pivo, víno, tabákové výrobky,..
 • PŘEDMĚT: v ČR vyrobené či do něj přivezené zboží
 • SAZBY:stanovené jednotně, uvedené v zákoně
 • OSVOBOZENÍ: u zboží osvobozeného od cla či určeného jako vzorek
 • PŘIZNÁNÍ: předkládání měsíčně do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla D povinnost
 
 
 
 
 
 
 
 

DAŇ  Z PŘÍJMU FO

 • POPLATNÍCI: FO s bydlištěm v ČR i ze zdrojů zahraničních, zahraniční studenti a odborníci, co se zde déle zdržují
 • PŘEDMĚT:
  • příjmy ze závislé činnosti (pracovně právní poměr) a funkční požitky (tantiemy)
  • příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (živnost)
  • příjmy z kapitálového majetku (úroky, podíly na zisku)
  • příjmy z pronájmu
  • ostatní příjmy
   • OSVOBOZENÉ jsou příjmy z:
    • prodeje bytů, domu se 2 byty
    • movitých věcí (v držení min. 1 rok)
    • nemovitostí (v držení min 5 let)
    • přijatá náhrada škody
    • z malých vodních elektráren
     • NEZDANITELNÁ ČÁST: snížení základu D o určité částky
     • ZÁKLAD DANĚ =  příjmy - výdaje
      • výdaje nejsou př.: nákup H a NHM, pozemků, penále a pokuty (ne smluvní), podíly na zisku
      • pokud poplatník neuplatní výdaje, uplatňuje výdaje paušálem z příjmu:

  50 % z příjmu ze zemědělství, lesnictví a vodního hospodaření,

  30 %               autorských a průmyslových práv,

  25 %               ze živnosti,..

  20 %               z pronájmu

-      SAZBY:  do 109 200 Kč       15 %,

            109 200 – 218 400 Kč       16 380 + 20 % ze základu D přesahujícího 109 200,  

            218 400 – 331 200 Kč       38 220 + 25 %                                             218 400,

            331 200 a více                   66 420 + 32 %                                             331 200 

DAŇ  Z PŘÍJMU PO

 • POPLATNÍCI: PO se sídlem v ČR, osvobozena ČNB
 • PŘEDMĚT: příjmy z veškeré činnosti a z nakládání veškerého majetku
 • OSVOBOZENÍ: členské příspěvky dle stanov, příjmy za církev, z regulovaného nájmu,   státních fondů, loterií,..

-     SAZBA:  31 % na základ snížený o odečitatelné položky a zaokrouhlený na 1000 dolů,

                       15 % u fondů (investičního, penzijního, podílového)

 • ZÁKLAD DANĚ = HV, ten se upravuje o přičititatelné a odečitatelné položky
 • ODPISY HIM:

  HM = samostatné  movité věci, soubory movitých věcí: VC nad 40 000 Kč  + nad 1 rok

              - budovy, domy, byty, stavby, pěstitelské celky, stáda a tažná  zvířata  

              - odepisuje se nejvýše do vstupní ceny

              - 5 odpisových skupin s dobou odpisování na: 4,6,12,20,30 let

              - odpisování: rovnoměrné (% za 1. rok, za další roky),

                                    zrychlené (degresivní): koeficient pro 1. a další roky

 • ODEČITATELNÉ POLOŽKY: daňová ztráta za předchozí rok nejdéle v 7 obdobích,                10 % VC HIM, 15 % ceny zařízení pro čištění a úpravu vod.
 
 
 
 

DAŇ  Z NEMOVITOSTÍ

 1. D z pozemku:  pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí s výjimkou zastavěné části pozemku; poplatník: vlastník pozemku; sazby D: se liší, základní sazba se násobí koeficientem odrážejícím počet obyvatel a atraktivitu umístění pozemku
 2. D ze staveb:  stavby v ČR s kolaudací + byty; poplatník: vlastník; základ D: zastavěná plocha k 1.1. zdaňovacího období; základní sazba se násobí koeficientem odrážejícím počet obyvatel a atraktivitu umístění pozemku
 

DAŇ  SILNIČNÍ

 • předmětem jsou vozidla se SPZ ČR určena k podnikání
 • OSVOBOZENÁ jsou auta
  • jednostopá se 3 koly
  • diplomatických misí
  • do 3,5 t provozovaná cizinci
  • linkové osobní vnitrostátní dopravy
  • požární a záchranná
   • POPLATNÍCI – PO a FO se zápisem v technickém průkazu jako držitelé, zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady
   • ZÁKLAD DANĚ – u osobáků: objem motoru; součet náprav v tunách; celková hmotnost v tunách
   • OBDOBÍ zdanění: kalendářní rok
   • PŘIZNÁNÍ: podává poplatník do 31.12. roku následujícího po období
 

DAŇ  DĚDICKÁ A DAROVACÍ

    1. dědická:
     • poplatník = dědic
     • předmět = nabytí majetku dědění
     • základ = cena majetku
      1. darovací:
       • poplatník = nabyvatel: FO (občan ČR), PO (sídlo v ČR)
       • předmět = bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, ne smrtí zůstavitele
       • základ = cena majetku
 
 • rozdělení  osob dle výpočtu daní: 3 skupiny: přímí příbuzní, manžel, sourozenci, strýcové, tety, manželé dětí, synovci, ostatní PO a FO
 • sazby: závisí na příbuzenském poměru, progresivní, min. 50 Kč, zaplacení do 30 dnů od  doručení výměru
 

DAŇ  Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

  • poplatník je převodce
  • základ = cena zjištěná v den nabytí
  • sazba: 5 %

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 27.3.2017
Dnes má svátek Dita
původ jména je hebrejský a znamená: židovku, lid
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist