Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.23 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.23 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Obchodní  (směnečný) úvěr

 • Obchodní úvěr  je úvěr, který čerpá odběratel (dlužník) od dodavatele (věřitele) tím, že mu dodávky zboží platí nikoli ihned, ale až po uplynutí lhůty sjednané mezi dodavatelem a odběratelem. Z hlediska nákladů na získání kapitálu je obchodní úvěr považován za levný zdroj, protože se zpravidla poskytuje bezúročně. Ve snaze podnítit odběratele k odběru, ale také k rychlému placení, může dodavatel nabídnout odběrateli skonto.
 • Skonto je sleva z prodejní ceny při dřívějším placení nebo při platbě hotovými penězi. Výhodou je, že máme k dispozici kapitál, sníží se nám doba obratu pohledávek, nevýhodu je snížení PP, které dostaneme (snížení tržeb).
 • Skonto můžeme definovat jako snížení ceny o úrok za dobu mezi okamžitým placením a termínem splatnosti. Počítáme jej v absolutní nebo procentní výši. Pokud je výše skonta vyšší než úrok z úvěru je výhodné využít nabídnutou slevu, Pokud je výše skonta nižší než úrok z úvěru je obch úvěr levnější než bankovní úvěr. Výši skonta je možné vyjádřit v % a pohlížíme na něj jako na úrok, který si může srazit kupující při využití nabídky slevy při předčasném zaplacení. Vyjadřuje se v % na roční bázi.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.
   
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Z - doba splatnosti úvěru

a – lhůta pro poskytnutí  skonta

S – sazba skonta v % z ceny obch úvěru

Ps – ekvivalentní úroková sazba z bank úvěru 

Směnečné úvěry

 1. eskontní úvěr - rozumíme jím odkup směnek bankou s možností postihu předcházejících majitelů, držitelů směnky. banka vyplácí částku po srážce diskontu a inkasuje od dlužníka jmenovitou hodnotou směnky.  Směnky plní pro banku funkci záruky za úvěr.  Eskontním úvěrem dává banka k dispozici držiteli směnky peněžní prostředky. Stane se věřitelem původního směnečného dlužníka. prodávající držitel se stane druhotným dlužníkem.  Banka provádí kontrolu cenzury směnek, jednak po formální stránce, jednak zkoumá bonitu, platební schopnost osob podepsaných na směnce, protože tyto osoby ručí za zaplacení směnky.

  Směnka představuje pro jejího držitele aktivum. prodej směnky bance proto znamená přeměnu těchto aktiv na peníze. Proto nejde ve skutečnosti o úvěr, ale o obchodní operaci – přeměnu z jedné formy majetku do jiné. Z důvodu, že držitel zůstává ve vztahu k bance druhotným dlužníkem a musí směnku proplatit, pokud to neudělá skutečný dlužník, považuje se prodej směnky za poskytnutý úvěr.

 1. negociační úvěr - jde o eskont směnek vývozce (věřitele) vystavených na dovozce (dlužníka), přičemž eskontující bankou tzv. negociační bankou může být banka dovozce či banka v jiné zemi. podstatné je, že iniciativa k eskontu směnek leží na dovozci, který zprostředkovává, organizuje prostřednictvím svého bankovního spojení eskont směnek vystavený na něho nebo na dodavatele u negociační banky.
 
 1. akceptační  úvěr - rozumí se jím to, že banka na žádost klienta (dlužníka) akceptuje směnku vystavenou na ni dlužníkem, tj. zaváže se zaplatit ji za dlužníka ve lhůtě splatnosti. banka tedy akceptačním úvěrem nedává dlužníkovi peníze, ale přejímá jeho závazek.
 
 1. ramboursní  úvěr - jde o akcept směnky vystavené na dovozce (dlužníka) vývozcem (věřitelem), tzv. ramboursní bankou. iniciativa vychází od dovozce, který žádá přes své bankovní spojení o akceptování směnek vystavených na něj vývozcem u ramboursní banky.  Existuje více forem ramboursních úvěrů: jednorázový, opakovaný, kombinovaný s eskontem či nikoli)
 
 1. avalový  úvěr - představuje poskytnutí záruky klientovi, za zaplacení jeho závazků vůči jeho dodavateli za dodávky zboží. banka neposkytuje úvěrem peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení. za poskytování záruky požadují banky provizi, závislou na míře rizika.
 

Factoring

 • Je označován jako zvláštní forma nebo také alternativní forma financování. Skutečností je, že v bilanci nenajdeme v pasivech položku „faktoringový zdroj“.
 • Je to smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského (obchodního) úvěru. Odkup pohledávek provádí buď speciální faktoringová společnost nebo obchodní banka zpravidla bez možností zpětného regresu na dodavatele v případě, že odběratel nezaplatí.
 

   Průběh factoringu

 1. odeslání zboží a faktury odběrateli
 2. dodavatel požádá factora o profinancování obchodu a předá mu kopii faktury
 3. factor vyplatí dodavateli sjednanou výši zálohy (zpravidla ve výši 80-95 %)
 4. Inkaso pohledávky
 5. Factor dopočte a vyplatí dodavateli doplatek
 

   Cenu faktoring tvoří:

 1. úrok (diskont) za dobu od nákupu pohledávky do její splatnosti
 2. režijní náklady na krytí výdajů na evidenci, správu, inkaso, vymáhání nakoupených pohledávek
 3. rizikovou provizi – odměnu (kryje případné riziko nedobytnosti převzatých pohledávek)
 
 • Při splatnosti faktor vyinkasuje pohledávku od dlužníka. Rozdíl mezi inkasem a částkou zaplacenou za nakoupenou pohledávku a náklady vynaloženými v souvislosti s nakoupenými pohledávkami představuje zisk. Faktoringová společnost dosahuje ziskový rozdíl, protože na druhé straně nese (většinou, podle druhu faktoringu) rizika spojená s nakoupenými pohledávkami.
 

Pro dodavatele je sice faktoringová  služba drahá, ale přináší mu řadu výhod:

 • umožňuje mu dodávat na nezajištěný obchodní úvěr, aniž by nesl riziko platební neschopnosti nebo nevůle odběratele (v případě tzv. bezregresního faktoringu)
 • zvyšuje jeho konkurenceschopnost – nemusí požadovat po odběrateli nějakou formu zajištění a rovněž se urychluje celá transakce
 • zbavuje ho náročné práce a nemalých výloh spojených s vymáháním pohledávek
 • velkou část ceny pohledávek dostane zaplacenou dříve než je stanovená doba jejich splatnosti
 • zlepšuje svoji pozici z hlediska rizikovosti: nejisté pohledávky za různými odběrateli mění v pohledávky za faktoringovou společností.

Leasing

  • nájemce – pronajímá si část majetku (firma, podnik,společnost)
  • pronajímatel – ten kdo pronajímá (leasingová společnost)

Leasingové  financování

   • Leasingem rozumíme dohodu, která přenáší na nájemce právo užívat určitý  majetek po předem dohodnutou dobu za určitou finanční úhradu (nájemné).
   • Leasing (pronájem) je nástrojem využívání majetku za určitou dobu, aniž se majetek stává podnikovým vlastníkem = užívání majetku je odděleno od jeho vlastnictví = BILANCE
   • Jde o financování majetku externím zdrojem, leasing zvyšuje zadluženost podniku při sestavování bilance musí být uvedeno, že některá část majetku je pořízena leasingem.
   • Podniky většinou pořizují svůj fixní majetek nákupem od dodavatelů. Jinou alternativou pořízení fixního majetku může být jeho pronájem (leasing) od speciálních organizací za určitou úhradu.
   • Leasing můžeme definovat jako pronájem různých částí majetku (strojů, budov, výrobků dlouhodobé spotřeby) za sjednané nájemné buď na určité období nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou.
   • Dnes je možné pořizovat prostřednictvím leasingu jakoukoli část fixního majetku – počítače, auta, letadla aj. často se mluví o leasingovém průmyslu – podnicích, které se profesionálně zabývají pronájmem. Patří sem podniky vyrábějící různá zařízení, banky a speciální leasingové společnosti.
   • Při leasingu pronajímatel na základě smlouvy umožňuje obvykle nájemci nejen užívání předmětu, ale i poskytnutí servisních služeb, spojených s pronájmem nebo přenechání předmětu po určité době bezplatně do jeho vlastnictví.
   • Po celou dobu pronájmu je fixní majetek ve vlastnictví pronajímatele, který jej také odepisuje. Není tedy součástí majetku nájemce.
 

Hlavní  druhy leasingu jsou:

    1. provozní (operační) leasing – má krátkodobý charakter, zahrnuje v sobě jak finanční službu pronajímateli, tak i udržovací službu. Používá se u speciálních strojů. Smlouvu je zde možné anulovat před uplynutím původní doby. Platby za nájemné nemusí plně pokrýt cenu zařízení. Nájemní smlouva je obvykle dohodnuta na kratší období, než je očekávaná životnost zařízení.
 
    1. finanční  leasing - majetek po uplynutí doby životnosti se nám promítne do A. Je dlouhodobý, neposkytují se při něm servisní služby, není vypověditelný a platby za nájemné musí plně uhradit cenu pronajímaného zařízení. Finanční leasing se podobá peněžní půjčce – pro nájemce znamená okamžitý peněžní příjem, protože nemusí zaplatit za požadovaný majetek. Zároveň se nájemce zavazuje splácet pravidelné platby během trvání kontaktu. Jak v případě leasingu, tak v případě půjčky peněz, se nájemci rozšiřují peněžní prostředky v současnosti a splácí je později.
 
 
 
 
 

V rámci finančního leasingu se rozdělují 3 typy leasingu:

     1. Přímý  leasing  - znamená, že smlouvy jsou uzavírány na určený nový majetek (nájemce určí zařízení, které požaduje, pronajímatel toto zařízení koupí od výrobce a na základě smlouvy jej pronajme).
     1. Nepřímý  leasing (prodej a zpětný pronájem) - spočívá v tom, že podnik prodá svůj existující majetek leasingové společnosti a zpětně si majetek od ní pronajme. Touto operací podnik získá peněžní prostředky, ale ztratí vlastnické právo k prodanému majetku. Na základě smlouvy o pronájmu může však majetek využívat pro své účely za příslušné nájemné. Jde o specifickou formu finančního leasingu, která se uplatňuje v situaci, kdy podnik potřebuje zvýšit svou likviditu při platebních potížích.
     1. Leverage leasing (úvěrový leasing) - podnik požaduje majetek a tak požádá leasingovou firmu ta u výrobce majetek zakoupí a pronajme podniku, avšak při koupi majetku nemá leasingová společnost dostatek peněz a tak část pořizovací ceny je z úvěrových zdrojů (banka)
 

Leasingová  cena zahrnuje:

 1. vstupní (pořizovací)cenu majetku
 2. úrok z úvěru (v případě refinancování leasingové operace úvěrem)
 3. leasingovou marži, která zahrnuje:
 1. odměny za zprostředkování leasingu, včetně provize výrobcům
 1. režijní náklady pronajimatele, včetně poplatků
 2. tvorbu zisku odpovídající riziku, včetně vytváření rezervního fondu
 

Výhody leasingu pro nájemce:

 • umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků, úhrady se provádí formou splátek, které postupně zatěžují náklady v plné výši
 
 • Podle charakteru splátek lze rozlišit řadu variant leasingu:
  • pravidelné stejné splátky
  • postupně rostoucí
  • nepravidelné
  • splátky respektující výrobu
 
 • Různorodost splátek může zobrazit vznik finančních potíží firmy.
 • snižuje riziko spojené s investováním, které se přenášejí na pronajímatele
 • omezuje se možnost morálního zastarávání fixního majetku podniku
 • zvyšuje se konkurenční schopnost podniku, který může pružně reagovat na změny poptávky, bez zajišťování investic
 • nezvyšují se nároky na úvěr a míra zadlužení podniku
 • zvyšuje se likvidita podniku – zapůjčený majetek není součástí fixního majetku
 • leasingové platby se hradí od okamžiku uvedení investice do provozu, úvěr se musí často splácet dříve
 • leasingové platby jako součást nákladů snižují zisk podniku pro účely zdanění
 
 • Leasingové  financování umožňuje nájemci zahrnout:
 • předmět po skončení nájmu přejde do vlastnictví nájemce, doba pronájmu je min. 3oky a delší než 40% stanovené doby pronajímání
 • kupní cena nesmí být vyšší než kdybychom odepisovali majetek rovnoměrně
 
 
 

Nevýhody leasingu:

 • primární nevýhody leasingového financování jsou jeho náklady
 • po ukončení leasingu přechází do vlastnictví nájemci téměř odepsaný majetek
 • přenášení některých vlastnických rizik na nájemce (úhrada pojistného, úpravy, opravy)
 • možnost odebrání předmětu leasingu (není schopen uhradit v čas)
 • nemožnost vypovězení smlouvy nájemce(eventuálně se značným penálem
 • obtíže při provádění potřebných úprav majetku, protože vyžadují souhlas pronajímatele
 • nebezpečí bankrotu leasingové společnosti (majetek patří do konkurzní podstaty)
 • náklady s ním spojené jsou pro firmu s dobrou finanční pozicí obvykle vyšší, než náklady spojené s pořízením na úvěr či z vlastních zdrojů
 

Finanční  leasing má mnoho shodných znaků s dlouhodobým úvěrem. Při rozhodování o výběru vhodného způsobu financování mají rozhodující úlohu tyto faktory:

 • daňové zatížení podniku
 • úrokové sazby z eventuálně poskytnutého úvěru
 • odpisová sazba a způsob odepisování
 • leasingové splátky
 • diskontní faktor pro zohlednění času
 

Při rozhodování  mezi leasingem a úvěrem lze volit různé postupy. Jeden z nich spočívá ve srovnání diskontovaných nákladů obou variant.  

Spočívá  v těchto dílčích krocích:

 1. určí se náklady (po daňové úpravě) spojené s leasingem
 2. určí se náklady (po daňové úpravě) spojené s úvěrem
 3. obojí náklady se diskontují s ohledem na čas, ve kterém byly vynaloženy
 4. vybere se varianta s nižšími diskontovanými celkovými náklady

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist