Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.21 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.21 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Finanční  analýza

 
 • Finanční  analýza je oblast, která představuje významnou součást finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Hlavní úlohou FA je vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, která je výsledkem působení ekonomických i neekonomických faktorů a vlivy těchto faktorů zohlednit při interpretaci jejich výsledků. Současně by se FA měla snažit odhalovat budoucí vývoj jednotlivých ekonomických veličin, nebo alespoň vytvořit základnu pro odhad možných změn ve vývoji stávajících trendů.
 
 • Umožňuje hodnotit dosavadní vývoj různých důležitých finančních ukazatelů  ( zisku, rentability, likvidity, zadluženosti, ..), srovnávat tento vývoj s jinými podniky, s vlastními plánovanými záměry podniku a ukázat příčiny odchylek. Umožňuje hodnotit celkovou finanční situaci podniku , jeho„ finanční zdraví “ a slouží také jako východisko pro sestavování reálných finančních plánů. Tato rozborová metoda je výborným pomocníkem při odhalování vnitřních rezerv firmy.
 
 • Je součástí  finančního řízení podniku, jejím smyslem je provést diagnózu finančního hospodaření podniku. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností.  Je úzce spojena s finančním účetnictvím, neboť ji poskytuje zdroje pro vytvoření ( rozvaha, VZZ, VCF, další zdroje s oblasti vnitropodnikového účetnictví, prognózy finančních analytiků, burzovní informace, , ekonomické statistiky, peněžního a kapitálového trhu ) a další nefinanční informace jako prospekty, zprávy jednotlivých útvarů firmy interní směrnice atd.
 

Při provádění  finanční analýzy se postupuje v následujících fázích:

  1. diagnóza základních charakteristik (indikátorů) finanční situace

      př. doba obratu OM – 20 dní = doba obratu jako celku se zvýšila na 25 dní

  1. hlubší rozbor příčin zjištěného stavu

      př. zásoby – výrobní zásoby, nedokončená výroba, výrobky…..

          pohledávky – doba obratu pohledávky

      - propočíst dobu obratu výrobní zásoby, nedokončené výroby, výrobků

      - analytik zjistí, že se změnila určitá část

  1. identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a přijetí opatření

      př. přišel  na to, že se podnik přezásobil (leží materiál na skladě), a tím se zvýšila        vaznost materiálu

  - kdyby to bylo doba pohledávek – dodavatelé přestali platit, je třeba se zajímat o      jejich kvalitu a řešit produktivitu s dodavateli 

Způsoby srovnávání  výsledků finanční analýzy

   1. srovnávání v čase (analýzy trendů)
   2. srovnávání v prostoru (mezipodnikové srovnávání)
   3. srovnávání skutečnosti s plánem
   4. srovnávání na základě expertních zkušeností (odborných odhadů)
 
 
 
 
 
 

Základní  údaje pro finanční analýzu

 1. finanční informace
 • účetní výkazy
 • vnitropodnikové informace
 • prognózy finančních analytiků a vedení firmy
 • burzovní informace
 
  1. kvantifikovatelné  nefinanční informace
 • firemní statistika produkce, odbytu, zaměstnanosti
 • prospekty, interní směrnice
 
  1. informace nekvantifikovatelné
 • zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy
 • nezávislá hodnocení, prognózy

Základní  ukazatelé finanční analýzy (elementární  metody)

   1. procentní rozborpodstatou je, že pokud provádíme rozvoj z finančních údajů, pokud bereme výkazy z výsledovky tak 100% budou výnosy a ostatní položky; musíme zkonstruovat dané výkazy, používá se v několika obdobích
    1. vertikální analýzaje to rozbor jednotlivých částí (jednotlivé složky) rozvahy, výsledovky
    2. horizontální analýzaanalýza časových trendů, změny finančních údajů v čase, srovnávací rozvahy

      Nevýhody:

 • nepoznáme příčiny změn
 • absolutní základna se mění
 • vykazované údaje mohou být obsahově nesrovnatelné (možnost volby odpisování, oceňování zásob)
 
     1. poměrové  ukazateléjednotlivé ukazatelé se vypočtou jako poměr jednoho nebo více údajů vůči jednomu nebo více údajům, vyjadřuje se poměrově (BL = 2:1); výhodou je možnost zjištění příčiny změn, protože každý z ukazatelů je možno přivést do příčinných ukazatelů
 
     1. analýza soustav ukazatelů - pyramidové rozklady
 

Skupiny základních poměrových ukazatelů finanční analýzy

 1. ukazatelé finanční stability – ukazatelé zadluženosti hodnotí strukturu finančních zdrojů podniku (kapitálu), finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování, hodnotí se na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí
 2. ukazatelé rentability – vztah zisku k nějaké části majetku, respektive ukazatel výnosnosti vloženéh kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisk použitím investovaného kapitálu; používá se pro hodnocení a posouzení celkové efektivnosti podniku, pomocí nich se  vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku.
 3. ukazatelé aktivity – tj. ukazatelé relativní vázanosti kapitálu v jednotlivých formách majetku (ukazatelé doby obratu vázaného kapitálu);  rozvaha + výsledovka
 4. ukazatelé likvidity
 5. ukazatelé kapitálového trhu – pomáhají nám burzovní informace

UKAZATELÉ  ZADLUŽENOSTI (finanční stability podniku)

 
  • finanční  stabilita podniku je charakterizovaná strukturou zdrojů  financování, hodnotí se na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí
 
   1. ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech
 

             vlastní zdroje

                  =                              × 100   (%)

                        aktiva

 • ukazatel vypovídá o dlouhodobé stabilitě tohoto podniku, udává dlouhodobou stabilitu, podíl vlastního kapitálu na krytí majetku podniku, bývá považován za nejvýznamnější při hodnocení finanční stability
 
 1. ukazatel celkové zadluženosti (věřitelského rizika)

      

            cizí kapitál

                  =                         × 100   (%)

            aktiva

 • ukazatel udává, jakým podílem se podílí cizí kapitál na financování clekového kapitálu, čím vyšší hodnota, tím věřitelé podstupují větší riziko a je obava zda se investice vrátí
 
 1. ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů

        

                          cizí kapitál

      =                              × 100   (%)

           vlastní kapitál

 • hodnotí míru finanční samostatnosti, jeho nárůst znamená větší zadluženost. Tato analýza nám vypovídá o platební schopnosti podniku, je třeba se starat o řízení peněžních prostředků, můžeme se starat pomocí:

  

          CF z provozní činnosti

                                   =  

                cizí kapitál (včetně leasingových splátek) 

 1. ukazatel úrokového krytí

        

              zisk před úroky a daněmi

      

                                         úroky

 • udává kolikrát jsou úroky kryty výši výdělku = optimální je 8 - krát
 

OPAKEM je: 

 1. ukazatel úrokového zatížení

               

                  úroky

      =  

              zisk před úroky a daněmi

 • jakou část celkového výdělku odčerpají úroky
 

ukazatelé  rentability (ziskovosti) 

 • Ukazatelé  rentability představují poměření celkového zisku s výší podnikových zdrojů, jichž bylo užito k jeho dosažení. Na základě údajů z rozvahy a výsledovky.
 
 1. ukazatel rentability úhrnného vloženého kapitálu (ROI)
 

         čistý zisk + úroky

                  =                        × 100   (%)

         úhrnný vložený kapitál

  • Bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.
 

         čistý zisk + úroky*(1-t)

                  =                      × 100   (%)

         úhrnný vložený kapitál

 • Z hlediska celkových aktiv fiktivně zdaníme úroky  t… sazba daně ze zisku
 • Ukazatel hodnotí efektivnost vložených prostředků bez ohledu na původ kapitálu.
 
 1. ukazatel rentability vlastního kapitálu(RVE)
 

            čistý zisk

                  =                        × 100   (%)

         vlastní kapitál

 • Hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho akcionáři či vlastníci. Ti pomocí něho zjišťují, zda jim vložený kapitál přináší dostatečný výnos, tj. zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika.
 
 1. ukazatel rentability tržeb
 

            čistý zisk

                  =                        × 100   (%)

               tržby 

 1. ukazatel rentability aktiv (ROA)
 

            čistý zisk + úroky*(1-t)

                  =                        × 100   (%)

                 aktiva 

 • poměr efektů, který přinese firmě rozložený majetek bez ohledu z jakých zdrojů je kryt; financování aktiv, použití vlastního a cizího kapitálu, chceme znát výši výnosu z jejich užívání
 
  1. ukazatel rentability dl. investovaného kapitálu (ROCE)
 

         čistý zisk + úroky*(1-t)

                  =                       × 100   (%)

                         vlastní kapitál + dl. cizí kapitál

 • ukazuje výnosnost dl. kapitálu
 

ukazatelé  aktivity 

 • Ukazatelé  aktivity měří schopnost  podniku využívat vložených prostředků: měří rychlost jeho obratu nebo obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí tak vázanost kapitálu v určitých formách aktivit.
 • doba obratu = jak dlouho trvá jedná obrátka = průměrná doba, za kterou projde určitá část aktiv všemi stádiemi koloběhu
 • obrátka = rychlost obratu = kolikrát se obrátí každý z jednotlivých druhů majetku za určitý časový interval
 
 1. doba obratu celkových aktiv (dny)
 

           celková aktiva

                  =     

               tržby/360 (průměrné denní  tržby)

  • Podává informaci o době, za kterou dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu k tržbám. Čím je ukazatel nižší, tím lépe.
 
 1. doba obratu zásob
 

         průměrné  zásoby * d

                  =     

               tržby 

  • Ukazatel určuje průměrný časový interval, který zásoby „stráví“ v podniku do doby prodeje nebo do doby jejich spotřeby.
 
 1. doba obratu pohledávek
 

         průměrné  pohledávky * d

                  =                       

                 tržby 

 • Hodnota ukazatele vyjadřuje dobu, která v průměru uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a přijetím peněz, tzn. za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury.
 
  1. doba obratu závazků
 

         průměrné  závazky * d

                  =                       

                 tržby 

 • Tento ukazatel stanovuje ve dnech dobu, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou, tzn. počet dní, na které nám dodavatelé poskytli obchodní úvěr.
 
 

Pro zajištění  SOLVENTNOSTI podniku by měl platit vztah:

doba obratu pohledávek < doba obratu závazků 
 

ukazatelé  likvidity 

 • Ukazatelé  likvidity posuzují schopnost podniku hradit své závazky, tj. okamžitou platební schopnost. V podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Podle toho, jakou míru jistoty požadujeme od tohoto měření, dosazujeme do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelností na peníze.
 
 
  1. Běžná  likvidita

            

           oběžná aktiva

                  =                       

           krátkodobé závazky

 • Symbol ukazatele spočívá v tom, že poměřuje objem oběžných aktivit jako potenciální objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Hlavní stabilita spočívá v tom, že ne všechna oběžná aktiva jsou stejně likvidní a některá jsou dokonce na peníze nepřeměnitelná.
 
 1. Pohotová  likvidita
 

           oběžná aktiva - zásoby

                  =                       

             krátkodobé závazky

 • Tento ukazatel odstraňuje nevýhody předchozího ukazatele, neboť z oběžných aktivit vylučuje zásoby a ponechává v čitateli pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky očištěné od těžko vymahatelných a pochybných.
 
 1. Okamžitá  likvidita

          

              peněžní prostředky

                  =                       

             krátkodobé závazky

 • K peněžním prostředkům řadíme nejen peníze v hotovosti a na bankovních účtech, ale obvykle i jejich ekvivalenty, tj. volně obchodovatelné (krátkodobé) cenné papíry a šeky.
 

Likvidnost majetku

 1. dle stupně
 1. stupeň  - hotovost, kr. depozita u bank, pohledávky
 1. stupeň  - kr. cenné papíry, dobře prodejné polotovary a výrobky
 2. stupeň  - těžko prodejné výrobky a polotovary, zásoby
 3. stupeň – FA
 
 1. dle struktury OA (na základě údajů z rozvahy)
 1. běžná likvidita
 1. pohotovostní likvidita
 2. okamžitá likvidita

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2017
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist