Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.19 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.19 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Zásoby 

 • Měly bychom je mít v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času i místě, zároveň bychom měly sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co nejefektivnější využití. Zásoby jsou funkční zboží přítomné v materiálovém toku v daném množství a na určitém místě, které byly vyrobeny, ale nebyly spotřebovány. Jedná se o složky hmotného majetku, které mění v reprodukčním procesu svou formu. Z hlediska financování je řadíme mezi oběžná aktiva. Podnik je potřebuje ke své činnosti.
 • Pozitiva - tlumí náhodné výkyvy, nepředvídané poruchy – pokud je náhodou potřebujeme, máme je po ruce
 • Negativa – kapitál, který je v nich vázán zatěžuje podnik tím, že tento kapitál nemůže být použit například k investičním činnostem
 • Zásobovací činnost zajišťuje útvar marketingu a útvar zásob.
 
 • V podniku dochází k řízení zásob – všechny činnosti, které vedou k optimálnímu sladění zásob s tím, co je za současných podmínek v podniku žádoucí, jak logisticky tak i finančně. Je to udržování zásob na úrovni, která zajistí bezporuchový chod výroby. Konečným cílem je optimálně posloužit zákazníkům a přitom se snažit minimalizovat prostředky investované do zásob a náklady na zásoby.

Faktory působící na zásoby:

 • fluktuace poptávky  a dodávek
 • nepřesnost dat o dodávkách
 • kapacity skladů
 • množstevní slevy
 • stav financí
 • trvanlivost zásob apod.
 

Druhy zásob

 1. podle stupně zpracování
 1. výrobní zásoby – suroviny, základní a pomocné materiály, paliva, polotovary, nakupované díly, obaly apod.
 1. zásoby rozpracovaných výrobků – nedokončené výrobky, polotovary, vlastní výroby
 2. zásoby hotových výrobků
 3. zásoby zboží – zboží nakoupené za účelem dalšího prodeje
  • Podle těchto druhů zásob záleží na typu organizace, na typu vyráběných výrobků, na používané technologii, rozsahu distribuční sítě.
 1. podle funkce zásob
 1. rozpojovací - vzniká v důsledku rozpojení materiálového toku mezi články jednotlivého logistického řetězce nebo jeho jednotlivými procesy; důvod vzniku – vyrovnat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesy; vytváří se na základě předpovědi poptávky. Rozlišujeme čtyři druhy zásob:
  1. Běžná ( obratová ) zásoba
  • kryje průměrnou poptávku ( spotřebu mezi 2 dodávkami )
  • doplňuje se dodávkami o velikosti Q
  • je důsledkem nákupu, výroby v dávkách, kdy velikost dávky je větší než okamžitá potřeba
  • Zb = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.
 
  1. Pojistná  zásoba
  • tlumí nejistotu v poptávce a dodací lhůtě, kryje tedy odchylky od průměrné spotřeby a průměrné dodací lhůty
  • Zp
  1. Vyrovnávací zásoba
  • slouží k zachycení nepředvídatelných výkyvů ( v čase a množství )
  • u drahých a moderních technologií
  1. Zásoba pro předzásobení
  • vytváří se v souvislosti se sezónním kolísáním poptávky nebo jednorázově (oprava výrobního zařízení )
 
 1. v logistickém kanálu - logistický kanálcesta mezi jednotlivými články řetězce
  1. zásoby rozpracovanosti - materiály, polotovary nebo nakoupené materiály, které již byly zadány do výroby a jsou ve stádiu rozpracovanosti
  1. dopravní zásoby - zboží na cestě z jednoho logistického místa na druhé
 
 1. strategické  - slouží k přežití podniku při neočekávaných kalamitách v zásobování (stávky, válečný stav, potopa, požár )
 
 1. spekulační - podnik se snaží docílit přídavného zisku výhodným nákupem těchto zásob a docílit úspory při očekávaném zdražení, jsou to takové zásoby pro předzásobení
 
 1. technologická  - vytváří se u takových druhů materiálů, které musejí před zpracováním vyzrát (např. dřevo musí vyschnout, zrání sýra, kvašení vína); někdo počítá do rozpojovací zásoby; zásoby materiálu nebo výrobků, které čekají na další zpracování za účelem nabytí požadovaných vlastností
 
 1. bez funkce - neprodejné a nevyužitelné, které vznikají v důsledku nedostatečného sladění podnikových funkcí
 
 1. okamžitá zásoba - je třeba znát pro stanovení pravidel řízení zásoba; máme 2 druhy
 1. fyzická zásoba
  • udává okamžitou velikost zásoby jednotlivých skladových položek
  • její velikost se zvyšuje při příjmu dodávky do skladu a snižuje se o výdej položek do výroby nebo do skladu
  1. dispoziční zásoba
  • je rovna fyzické zásobě zmenšené o velikost uplatněných, ale ještě nesplněných požadavků na výdej a zvetšená o velikost již umístěných, ale nevyřízených objednávek na doplnění zásoby
  • uplatněné požadavky na výdej – nemožnost vydání potřebného vydání potřebného množství zásob kvůli vyčerpání zásob nebo rezervace zásob pro jiného zákazníka či zakázku

Průměrná  celková zásoba

 • zásoba, kterou získáme aritmetickým průměrem velikosti denní zásoby za určité období (rok ,měsíc )
 • Zc = Zb + Zp

Doba a rychlost obratu

 • vyjadřují účinnost hospodaření
 • rychlost obratu zásob (kolikrát zásoby přeběhnou sklad)
 • doba obratu zásob (za jak dlouho zásoby přeběhnou sklad)

Rychlost obratu = Roční spotřeba/NZ (norma zásob)

Doba obratu = NZ/Roční spotřeba

Doba obratu zásob

 • Vyjadřuje dobu, za kterou zásoby projdou jednotlivými fázemi koloběhu až po přeměnu v tržby. Čím je tato doba kratší ( za jinak stejných podmínek ), tím menší množství zásob je v logistické síti vázáno.
 • Obrátka zásob - Udává kolikrát se za rok průměrná zásoba přemění v tržby. Vyjadřuje tedy počet obratů .
 

       Obrátka zásob =     Roční tržby         

                                   Průměrná zásoba 

Rychlost pohybu zásob

 • Rychlost pohybu zásob při vytváření a poskytování produktu se vyjadřuje ukazateli obrátka a doba obratu. Tyto ukazatele  charakterizují rychlost procesu přeměny finančních prostředků vložených do nákupu surovin, materiálu a nakupovaných dílů v zásoby rozpracovanosti, poté v zásoby hotových výrobků ( nacházejících se výrobce, resp. V různých fázích distribuce ) a v tržby, po jejichž inkasování může dojít k opakování celého koloběhu.
 • Rychlost obratu celkové zásoby je podmíněna rychlostí obratu jednotlivých složek zásoby. Jde o rychlost obratu :
 1. Výrobních zásob (zásoby surovin, materiálu a nakupovaných dílů)

  Obrátka výrobních zásob  - Podíl hodnoty spotřebovaného materiálu , surovin a nakupovaných dílů, která je obsažena v ročních tržbách a průměrného stavu zásob materiálu a nakupovaných dílů v pořizovacích cenách.

 1. Zásob rozpracovaných výrobků 

  Obrátka zásob rozpracované výroby - Podíl objemu produkce v Kč,- odvedené z dané výrobní jednotky a průměrného stavu rozpracovanosti v v Kč,-.  Průměrná hodnota rozpracovanosti se určí na základě znalosti průběžné doby výroby .

 1. Zásob hotových výrobků

  Obrátka zásob hotových výrobků - Podíl ročního objemu tržeb v nákladových cenách ( tj. tržeb očištěných od ziskové přirážky ) a průměrného stavu hotových výrobků v nákladových cenách.

 1. Resp. Zásob nalézajících se v dopravě
 

Protože zásoba se proměňuje v hotové peníze až v okamžiku zaplacení dodávky, je důležitým logistickým ukazatelem také doba úhrady pohledávek. 

             Doba úhrady pohledávek    =      Průměrný stav pohledávek  

                                                                Průměrný denní příjem z tržeb      

Normativ zásob (NO) = normovaná zásoba v peněžní jednotce

NO = NZ * cena                     Cena = cena za jednotku

Potřeba dodávek = SR – PS + NZ

SR = roční objem spotřeby

PS = počáteční stav zásob

NZ = norma zásob (optimální velikost zásob) 

 • Norma (standart) je jednotný, časově relativně stabilní, závazný předpis, který stanovuje nejvhodnější řešení pro opakující se úlohy. Normy se mohou týkat výrobních činitelů, technologických postupů, pracovních metod, ale i časových či prostorových atributů výroby apod.
 
 • Normativy jsou základem postupné konkretizace operativních plánů z věcného, prostorového i časového hlediska. Umožňují optimalizovat průběh výrobního procesu.
 
 • Technicko-hospodářské  normy vyjadřují nezbytnou spotřebu výrobních zdrojů  na jednoznačně vymezenou jednici výrobního procesu. S ohledem na konkrétní podnikové podmínky.
 
 • Technicko-hospodářské  normy lze z hlediska předmětu normování rozdělit na normy:
 • spotřeby materiálu
 • vázanosti zásob
 • výrobních zařízení
 • živé práce
 

Optimalizace zásob a moderní  přístupy k řízení zásob

 • Základním kritériem pro optimalizaci zásob jsou náklady: na pořizování, skladování a udržování zásob a náklady při nekrytí nebo opožděném krytí potřeb. Důležité je brát do úvahy různé slevy (množstevní) nebo přirážky (podlimitní množství).
 
 • Optimální dávka je stanovena tak, aby celkové náklady ovlivněné velikostí dávky byly minimální. Jde o ekonomické vyvažování mezi náklady na držení zásob a náklady na seřízení u výrobní dávky, resp. objednání a dodání u dodávky materiálu.
 
 • Funkce celkových nákladů má minimum. Při jeho nalézání derivujeme funkci Nc  podle Q a položíme rovnu 0. Po osamostatnění  Q dostáváme vztah pro optimální velikost dávky Qopt.Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

           

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. QoptVáš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

 • Optimální  výše dodávky je závislá na poměru pořizovacích a skladovacích nákladů a velikostí spotřeby. Na pořizovacích nákladech je závislá přímo ( vyšší náklady, vyšší optimální dávka), také na velikosti spotřeby za období. Na skladovacích nákladech je závislá nepřímo( vyšší náklady, nižší optimální dodávka ).
 
 • V praxi je častá situace, kdy cena výrobku je odstupňovaná podle nakupovaného množství. Je stanoven základní cena pro výchozí množstevní pásmo a při jeho překročení je poskytována Množstevní sleva ( množstevní rabat ) vyjádřený zpravidla v % ze základní ceny.
 

Existují  2 typy množstevních slev :

 1. Jsou stanovena množstevní pásma lišících se velikostí slevy. Uvnitř pásma je cena jednotná.
 2. Uvnitř každého množstevního pásma se cena snižuje úměrné zvolenému množství. Průběh velikosti úspory je na rozdíl od typu 1 spojitý. Cena každé jednotky je tedy předem známa.
 
  • Při hledání  optimální velikosti dávky je nutno do kriteriální funkce zahrnout vedle celkových nákladů spojených s objednáním a uskutečněním dodávky a vedle nákladů na držení zásob také nákupní hodnotu celkového množství D.
 
  • Uplatnění  optimalizačních modelů předpokládá možnost a schopnost dodavatelů přizpůsobit se optimalizačním požadavkům odběratelů v objemu, struktuře, frekvenci a velikosti dávek, spolehlivé roztřídění nákladů na skladování a pořizování zásob.
 
  • Optimalizační  modely směřují ke stanovení dodávkových cyklů, velikosti dodávek, jejich frekvence, tak aby náklady, které jsou s touto oblastí spojeny, byly minimální. Tzn., že kriterium optimální výše výrobních zásob je minimalizace nákladů na jejich pořízení a udržení ( skladování ).
 

Předpoklady Baumalova modelu (v praxi často nepoužitelné):

 1. spotřeba zásob je přesně stanovena (víme předem kolik surovin za určité období spotřebujeme)
 2. spotřeba zásob je rovnoměrná během celého období
 3. objednávky jsou vyřízeny okamžitě a také hned doručeny
 

Princip optimalizace výrobních zásob je možné vyjádřit takto: 

N = Np x S /Q + Ns x Q / 2 + P x S

 

N  …celkové náklady spojené s pořízením a skladováním zásob (v Kč)

Np  …pořizovací náklady na jednu dodávku (v Kč)

Ns  …průměrné náklady na skladování jedné jednotky za určité období (v Kč)

P  …cena za jednotku materiálu

S  …předpokládaná spotřeba v technických jednotkách za příslušné období

Q  …velikost dodávky v hmotných jednotkách

S/Q  …počet dodávek za příslušné období

Q/2  …průměrná zásoba (běžná)

 
 • Účelem je nalezení optimálního objemu dodávky, tj.takového množství, při kterém jsou náklady na pořízení a skladování minimální.

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 30.3.2017
Dnes má svátek Arnošt
původ jména je staroněmecký a znamená: čestný, vytrvalý
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist