Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.18 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.18 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Oběžný  majetek podniku 

 • Patří sem peněžní  prostředky a další položky, u nichž lze předpokládat, že se přemění na peněžní prostředky během 1 roku nebo jednoho provozního cyklu podniku podle toho, které období je delší. Ve většině případů je délka provozního cyklu kratší než 1 rok.
 

Oběžný  majetek

 • z hlediska času je to ta část majetku, která v podniku funguje krátkodobě (jeden rok)
 • tato spotřeba se odrazí ve výši nákladů v realizační ceně T =  P * Q
 • nejlikvidnější část majetku (zásoby jsou ve 3. stupni likvidnosti)
 • část má ale svůj specifický charakter k ukončení oběžného majetku
 

Členění oběžného majetku:

 1. rozvahová evidence (věcné hledisko)
 1. zásoby
 1. pohledávky
 2. krátkodobý finanční kapitál
 3. ostatní aktiva
 
 1. formy vázanosti kapitálu
 • majetek peněžní (volný
 • majetek nepeněžní (vázaný)
 
 1. doba vázanosti kapitálu (finanční pohled)
  • přechodná část OA
  • trvalá část OA
 2. stupeň likvidnosti
 
 1. místo a funkce v koloběhu kapitálu podniku
 • specifická a společenská funkce:
  • vnitřní funkce (zabezpečení hladkého bezporuchového koloběhu kapitálu)
  • likvidní funkce
  • rezervní funkce (část OA je ve formě rezerv)
  • záruční funkce (při žádosti o bankovní úvěr může banka požádat o část movitého majetku)
  • vnější funkce – (prostřednictvím OA se také zajišťuje peněžní vztahy se státem, k bankám)
 

Struktura oběžného majetku je tvořena

 1. Zásobami - rozlišujeme 2 skupiny:
 1. nakupované od dodavatelů
  • skladový materiál (suroviny, pomocné látky, provozní látky, náhradní díly, obaly)
  • zboží (vše co podnik nakupuje za účelem prodeje)
 1. vyrobené vlastní činností (rozpracované výrobků)
 • výrobky (hotová produkce s cílem prodat ji odběratelům)
 • rozpracovaná výroba (nedokončené výroby = produkce, která prošla částí výrobního procesu a není už materiálem, ale ještě ani výrobkem; polotovary vlastní výroby = produkce určená nejen k dohotovení do podoby výrobků, ale i k samostatnému prodeji – náhradní díly)
 
 
 
 1. Pohledávky
  • Krátkodobé pohledávky jsou ke dni sestavení rozvahy splatné do 1 roku včetně, dlouhodobé za dobu delší než 1 rok.
  • Samostatně se  vykazují:
 1. pohledávky z obchodního styku, které zahrnují pohledávky za odběrateli vznikající splněním dodávky, přijaté směnky od odběratelů, pohledávky vyplývající z předání směnek
 1. pohledávky ke společníkům
 2. pohledávky v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem
 
  1. Finanční  majetek
 1. peníze (hotovost v pokladně, šeky, poukázky a ceniny)
 1. účty v bankách
 2. krátkodobý finanční majetek (majetkové CP určené k prodeji do 1 roku, nakoupené CP úvěrového charakteru, jež má podnik v držbě, převážně za účelem obchodování s nimi)
 
  • Výši a strukturu oběžného majetku v jednotlivých skupinách ovlivňuje řada činitelů a závisí na jejich komplexním působení.
  • Hlavní činitele ovlivňující výši potřeby oběžného majetku:
 1. objem výroby – větší objem výroby znamená i vyšší potřebu oběžného majetku
 1. různorodost používaných technologií – čím více technologií, tím více je třeba majetku
 2. vlastní náklady výroby
 3. úroveň koncentrace výroby
 
  • záruční  funkce (při žádosti o bankovní úvěr může banka požádat o část movitého majetku)
  • vnější funkce – (prostřednictvím OA se také zajišťuje peněžní vztahy se státem, k bankám)
 

Zdroje financování:

a) vlastní  zdroje  - tržby, jsou nejdůležitějším zdrojem

b) cizí  zdroje - závazky, které se ve svém celku stávají trvalým zdrojem

    - úvěry - obchodní, směnečný úvěr; eskontní; bankovní (krátkodobý úvěr, kontokorentní úvěr)

      - zálohy 

Čistý pracovní kapitál (provozní kapitál) 

ČPK  =               oběžná aktiva

               krátkodobá pasiva (dluhy) 

 • oběžná aktiva očištěná o závazky podniku, které bude nutno v nejbližší době uhradit
 • konstrukce ČPK  založena na rozlišení OM s dobou kratší než 1rok a neběžného dlouhodobého majetku
 • čistý – očištěn od břemene brzké úhrady krátkodobých CK
 • pracovní – disponibilita majetku
 • velikost ČPK- indikátor platební schopnosti podniku
 
 
 
 

Obratový cyklus peněz

  • je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobku. Charakterizuje dobu, po kterou jsou peníze vázány (neschopny použití) v podniku. Dobu obratu peněz spočítáme ze tří výpočtů:
   1. doba obratu zásob - doba od nákupu materiálu do prodeje, vypočítáme vydělením 365 tržbami a průměrnou zásobou
   2. doba inkasa za výrobek - doba od fakturace do zaplacení, vypočítáme vydělením pohledávky tržbami a 365-ti
   3. doba odkladu plateb - doba od nákupem materiálu nebo práce do zaplacení faktury
  • Doba obratu peněz se tedy rovná době obratu zásob + době inkasa za výrobek - době odkladu plateb. Vše počítáme v průměrech. Dobu obratového cyklu peněz zkrátíme zrychlením výroby, fakturace a nebo prodloužením doby odkladu plateb
 

Provozní  cyklus oběžných aktiv 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                           nákup 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.               výroba 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                              prodej

                    

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  
 
 

Odchylky oběžného majetku:

 • ne všechen OA má krátkodobý charakter (např. pohledávky s dobou splatností > 1 rok)
 • ne všechny části OA jsou spotřebovány jednorázově (např. součástky)
 • ne všechen OA je stejně likvidní (např. peníze jsou nejlikvidnější)
 • část OA je k podniku vázána trvale (dlouhodobě) (např. krytí dlouhodobými zdroji)

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 27.3.2017
Dnes má svátek Dita
původ jména je hebrejský a znamená: židovku, lid
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist