Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.17 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.17 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Dlouhodobý  majetek podniku

Charakteristika

 1. plní stále tutéž funkci = do výrobků nepřechází ve své naturální podobě, nestává se fyzickou součástí výrobků
 2. působí ve výrobním procesu během řady výrobních cyklů, během nichž dochází k postupnému opotřebení. Toto opotřebení je vyjádřeno odpisy.
 3. určen k dlouhodobému používání ve firmě (déle než jeden rok) a zároveň  musí splňovat podmínku minimální ceny, která musí být u hmotného majetku nejméně 40.000 Kč a u nehmotného majetku nejméně 60.000 Kč. 
 4. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se musí odepisovat, což významně ovlivňuje hospodaření firmy a výši daní z příjmu. 
 

Dlouhodobý  majetek dělíme podle charakteru majetku:

 1. hmotný dlouhodobý majetek - min. cena 40.000 Kč, odepisuje se
 2. nehmotný majetek - min cena 60.000 Kč, odepisuje se
 3. finanční majetek - min cena není stanovena, neodepisuje se
 

Hmotným majetkem rozumíme

 1. pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, bez ohledu na jejich pořizovací cenu
 2. samostatné movité věci s pořizovací cenou vyšší než 40000 Kč a použitelností delší než 1 rok
 3. pěstitelské celky s plodností delší než tři roky
 4. základní stádo a tažná zvířata
 5. otvírky nových lomů, technické rekultivace (technická rekultivace není majetek, pokud tak stanoví zákon)
 6. drobný hmotný dlouhodobý majetek – skupina samostatných movitých předmětů, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok, ale jejichž ocenění je nižší nebo rovno stanovenému limitu
 

Oceňování  dlouhodobého majetku

 • pořizovací cenou – cena, za kterou byl majetek pořízen a výdaje s jeho pořízením související (DPH, přepravné…)
 • vlastními náklady – přímé náklady a náklady nepřímé související s vytvářeným dl. majetku = výrobní režie popř. i správní režie pokud byl majetek zhotovován více než rok
 • reprodukční pořizovací cenou – tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (např. při darování, vytvořený vlastní činností…)
 • cenou pořízení – za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících  (např. CP)
 • zůstatková cena – rozdíl jeho vstupní ceny a celkové výše odpisů z tohoto majetku. Cena tak umožňuje sledovat proces opotřebení dlouhodobého majetku.
 

Reprodukce DM

 • Nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého dlouhodobého majetku novým.
 

Reprodukci DM členíme:

  1. reprodukce prostá - stroj nahradíme strojem stejného výkonu
  2. reprodukce rozšířená - stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem (typické v případě rozšiřování výroby vzhledem k velkému zájmu trhu)
  3. reprodukce zúžená - stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec (typické v případě útlumu určité výroby)

Opotřebení  dlouhodobého hmotného majetku

 • Jde o proces, kdy tento majetek v důsledku změn svých vlastností ztrácí postupně schopnost plnit ve výrobě funkce, pro které byl vyroben. Opotřebení DHM určuje dobu použitelnosti, neboli životnosti.
  • Rozeznáváme:
  1. opotřebení fyzické – projeví se změnami hmotné podstaty tohoto majetku v důsledku používání dlouhodobého hmotného majetku, nebo působením přírodních vlivů. Snížení fyzického opotřebení DHM lze zajistit prostřednictvím jeho včasného zavádění do provozu, dosažením odpovídajícího časového a kapacitního využití, pravidelnou údržbou a péčí, racionalizací oprav.
 1. opotřebení morální (ekonomické) – probíhá v důsledku aplikace technického rozvoje, jehož důsledkem je výroba účinnějšího dl. majetku i růst produktivity práce. Průběh morálního opotřebení se tlumí modernizací a rekonstrukcí v podniku, přičemž výrazné jeho tlumení je zabezpečováno racionální aplikací technických inovací ve výrobě. 

Odpisování  dlouhodobého majetku

 • Odpisy plní několik funkcí:
 1. Vyjadřují průběh fyzického a morálního opotřebení, přičemž v peněžní formě vyjadřují tu část hodnoty, která přešla do hodnoty výrobků, na jejichž výrobě se tento majetek podílel. Znamená to, že v nákladech a tedy i ceně každého výrobku je obsažena část pořizovací hodnoty dl. majetku, s nímž produkce daného výrobku byla spojena.
 1. Částky odpisů inkasované z cen prodaných výrobků lze kumulovat až do vytvoření pořizovací ceny. V případě likvidace DHM před uplynutím doby jeho životnosti dochází k jednorázovému odpisu ve výši zůstatkové ceny dlouhodobého majetku.
 2. Odpisy jsou součástí vlastních nákladů výroby (i když v daném roce nepředstavují pro podnikatelský subjekt fyzický výdej peněz – dlouhodobý majetek je nakupován před začátkem odpisování)
 • Smyslem daňových odpisů je vytvoření položky pro zjištění základu daně z příjmu.
 • Účetní odpisy provádí podnikatelský subjekt individuálně tak, aby co nejvěrněji odpovídaly době životnosti konkrétního majetku, zatímco daňové odpisy jsou regulovány daňovým zákonem a individuální rozhodování subjektu je omezeno. Účetní odpisy neovlivňují základ daně, nýbrž účetní hospodářský výsledek
 • Neodepisují se pozemky, movité kulturní památky, ložiska nerostných surovin.
 
 • Máme dva druhy odepisování:
  1. Lineární (odpisy každý rok stejné) - je nejjednodušší, i když přesně vyjadřuje průběh opotřebování.Vychází se z pořizovací ceny, zůstatkové ceny při vyřazení dl. majetku.
  2. Nelineární (odpisy v průběhu životnosti odpisovaného majetku klesají) = degresivní - vychází z úvahy, že nový dlouhodobý majetek vyžaduje v prvních letech menší náklady na údržbu, zatímco později náklady stoupají. Zvyšující náklady se projevují nižšími odpisy, takže součet nákladových položek zůstává stejný. Výhodou je že za stejný čas se vytvoří vyšší kumulovaná částka než při odpisování lineálním takže po doplnění této částky z jiných zdrojů lze v kratším intervalu zajistit reprodukci DHM, což umožňuje vyrovnat se s důsledky morálního opotřebení.
  3. Progresivní - není příliš rozšířeno. Daňové předpisy české ekonomiky jej neumožňují. Vychází z toho, že udržování dl. majetku v provozuschopném stavu vyžaduje s rostoucí dobou jeho činnosti zvýšené náklady na generální opravy. Zvyšuje-li se takto pořizovací hodnota, je nezbytné zvyšovat i úroveň odpisů, aby došlo k přenesení celé hodnoty DHM do hodnoty výrobku.
 

Zrychlené  odpisy

   • Zrychlené odepisování je jednou z metod výpočtu daňových odpisů a je upraveno zákonem o dani z příjmu. Jinak se vypočítává odpis v prvním roce odepisování a jinak v dalších letech. K výpočtu musíme znát vstupní cenu, v dalších letech zůstatkovou cenu (vstupní cena mínus provedené odpisy) a koeficienty z daňová tabulky, které vybereme podle zařazení konkrétního odepisovaného dlouhodobého majetku do jedné z odpisových skupin.
 
   • Vzorce pro výpočet v prvním roce a v následujících letech:

  odpis v 1.roce = vstupní cena   (koeficient z tabulky)

      odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena ( koeficient z tabulky –n)         

Koeficient pro zrychlené odepisování    
odpis.skupina v prvním v dalších pro
  roce letech zvýšenou
  odepisování   zůstat. cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20
5 30 31 30

n ... počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval,

Rovnoměrné  odpisy

 • Rovnoměrné odpisy jsou jednou z metod daňových odpisů a jejich výpočet upravuje zákon o dani z příjmu. K výpočtu se využívá vzorec, do nějž se doplní potřebné údaje o vstupní ceně DM a sazba z tabulky, podle toho, do které odpisové skupiny je zařazen konkrétní odepisovaný dlouhodobý majetek a kterým rokem je odepisování prováděno. Jiné sazby jsou v prvním roce odepisování a jiné v ostatních letech odepisování. V případě technického zhodnocení se využije sazba z posledního sloupce tabulky pro zvýšenou vstupní cenu.
 
 • Vzorec pro výpočet:

   roční odpis =  vstupní cena * sazba z tabulky

                                               100 

Roční  odpisová sazba    
odpis.skupina v prvním v dalších pro
  roce letech zvýšenou
  odepisování   vstupní cenu
1 14,2 28,6 25
2 8,5 18,3 16,7
3 4,3 8,7 8,4
4 2,15 5,15 5
5 1,4 3,4 3,4

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2017
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist