Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.16 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.16 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery
 • Investování  = vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období
 • Investiční činnost je zaměřena na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného majetku podniku.
 • Cílem investiční politiky podniku je příprava, výběr a realizace investičních projektů a variant, které přinášejí růst tržní hodnoty firmy. Za nejvhodnější typ invest.strategie je považována strategie maximálních ročních příjmů z investice v kombinaci s růstem hodnoty investice v budoucnosti.
 • Investice - peněžní výdaje, které se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy během dalšího časového období (> 1), tj. tzv. kapitálové výdaje (nerovnají se provozním výdajům)
 
 • Rozlišujeme tři základní skupiny investic:
 1. hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice vytvářející nebo rozšiřující výrobní kapacitu podniku = celkové výdaje vynaložené na výstavbu modernizace, rekonstrukci, nebo obnovu majetku podniku (hmotného), např. výstavba nových provozů, zavedení nových technologií, ekologické investice.
 1. finanční investice (např. nákup cenných papírů, obligací, akcií, půjčení peněz investičním společnostem za účelem získání úroků, dividend nebo zisků)
 2. nehmotné (nemateriální investice) – nákup know how, výdaje ne výzkum, vzdělání, sociální rozvoj
 
  • Z hlediska toho zda investice rozšiřuje nebo obnovuje výrobní kapacitu podniku, rozlišujeme:
 1. rozšiřovací investice (nettoinvestice, čisté investice)
 1. obnovovací investice (reinvestice), které spolu s nettoinvesticemi tvoří
 2. bruttoinvestice (celkové hrubé investice)
 

Zdroje financování investic

 1. vlastní zdroje
 1. odpisy
 1. zisk
 2. výnosy z prodeje a likvidace majetku a zásob
 3. nově vydané akcie
 1. cizí zdroje
 1. investiční úvěr (půjčka ) banky
 2. vydané a prodané obligace
 3. splátkový prodej
 4. leasing (nájem zařízení, dopravních prostředků)
 

Základní  skupiny investic:

 1. finanční investice – peněžní výdaje vkládané do dlouhodobých úvěrových cenných papírů (obligace, zástavní listy, dlouhodobé směnky) a do majetkových cenných papírů (akcie, podílové listy atd.)
 2. reálné investice
  1. výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (know-how, licence, patenty, výdaje na software atd.)
  2. kapitálové výdaje na pořízení a rozšíření dlouhodobého hmotného majetku
 
 
 

Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování

 1. rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu
 2. ten sebou nese větší možnost rizika odchylek od původních záměrů (daňová legislativa, měnový kurz…)
 3. jde často o kapitálově náročné operace
 4. investiční činnost je náročná na časovou a věcnou koordinaci různých účastníků investičního procesu (podnik, dodavatelé, stavební dozor)
 5. investování těsně souvisí s aplikací nových technologií, nových výrobků
 6. některé investiční akce mají závažné důsledky na infrastrukturu, ekologii, vynucují si různé další vyvolané investice, někdy vznikají vysoké náklady na likvidaci
 • vše má vliv na kapitálové výdaje 

Specifika investičního rozhodování klasu různé  požadavky na používání metody (techniku) rozhodování  a financování

  • respektovat důsledně časovou hodnotu peněz
  • respektovat riziko vyplývající z dlouhodobých investic a nejistoty  peněžních toků investičních projektů (IP)
  • uvažovat variantně s různými faktory ovlivňující IP a jeho financování
  • posuzovat investici nejen z hlediska výnosnosti, rizika, ale i z hlediska jejího vlivu na likviditu podniku
 

Kategorizace investičních projektů - Investiční projekty můžeme různě členit a klasifikovat. Nejčastěji se investiční projekty člení podle následujících hledisek:

 1. podle výše kapitálových výdajů
 • výše kapitálových výdajů je měřítkem pro to, kdo rozhoduje o přijetí a realizaci investice (vedoucí oddělení, zástupce ředitele, ředitel, představenstvo, valná hromada)
 
 1. podle charakteru přínosu pro podnik – rozlišujeme projekty podle toho, v čem spočívá jejich hlavní přínos pro podnik, zejména na:
 1. projekty orientované na snížení nákladovosti cestou technických a technologických inovací
 1. projekty směřující ke zvýšení tržeb stávajících výrobků dalším rozšířením výrobních kapacit
 2. projekty zabezpečujícími zvýšení tržeb výrobkovými inovacemi
 3. projekty orientované na snížení rizika podnikání (diversifikace výroby)
 4. projekty, které vedou ke zlepšení pracovních, sociálních, zdravotních a bezpečnostních podmínek v podnikání
 
  1. podle stupně  závislosti
  • vzájemně se vylučující projekty (př. dráhy psací stroj – nový počítač)
  • vzájemně se nevylučující projekty (firma může investovat kamkoliv)
 • podmíněné projekty  (podmínkou realizace jedné akce je další investiční akce – továrna na prací prášky + čistička)
 
 1. podle vztahu k objemu původního majetku
  • obnovovací projekty – vyšší příjmy
 • rozvojové projekty – vysoké příjmy, ale i riziko
 
 1. podle typů  peněžních toků z investice
 • projekty s konvenčním peněžním tokem – jedná se o jeden přechod od záporné hodnoty ke kladným hodnotám - ++++ - na začátku jednorázový výdaj a dále už jen tržby
 • projekty s nekonvenčním peněžním tokem - + + + -,    - 0 + + + - ++
 

Hodnocení  efektivnosti investic

 • Tok kapitálových výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic je obvykle označován jako peněžní tok z investic = cash-flow z investic.
 
  • Postup hodnocení  investic se stává z několika kroků:
  1. určení jednorázových nákladů na investici (akci projekt)
  2. odhadnutí budoucích výnosů, které investice přinese, popř. rizika
  3. určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku, který investici uskutečňuje, resp. určení požadované výnosnosti investice, která přihlíží k jejímu stupni rizika
  4. výpočet hodnoty očekávaných výnosů (cash flow) a aplikování různých metod ekonomického vyhodnocení investice
 

Metody hodnocení  investic

 1. metoda výnosnosti investic
 2. metoda doby splacení
 3. metoda čisté součastné hodnoty
 4. metoda vnitřního výnosového procenta
 

Základní  kritéria hodnocení investičních variant:

 1. výnosnost - poměr výnosů, které investice za dobu své existence přinese, k nákladům, které bude stát
 2. doba splacení investice – doba za kterou se vložené prostředky vyrovnají s výnosy z investice (stupeň likvidity investice-doba, rychlost přeměny investice zpět do peněžní formy)
 3. rizikovost – stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů
 
  • Nejvýhodnější investiční varianta je taková, která je výnosná, s nulovým rizikem neúspěchu a co nejdříve návratná. Ve skutečnosti taková neexistuje, protože vzpomenutá kritéria jsou protikladná. To co je výnosné musí být spojeno s větším rizikem a naopak.
 

Členění metod:

 1. podle toho zda přihlížejí k faktoru času:
 1. statistické metody – nerespektují faktor času – prostá doba návratnosti
 1. dynamické metody – respektují faktor času – metoda vnitřního výnosového procenta
 
 1. podle pojetí  efektu z investic (co očekáváme)
 • metody u nichž jako kritéria hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů (nákladová kritéria hodnocení efektivnosti)
 • metody, u kterých je kritériem hodnocení očekávaný účetní zisk (ziskové kritérium hodnocení efektivnosti)
 • metoda, kde je kriteriem hodnocení očekávaný peněžní tok z investic (čistý peněžní příjem z investice)
 

Metody vyhodnocení efektivnosti investičních variant:

 • průměrné roční náklady
 • diskontované náklady
 • čistá současná hodnota a index rentability (ziskovosti)
 • vnitřní výnosové procento(vnitřní míra výnosů)
 • průměrná výnosnost (upřednostňuje výši zisku)
 • doba návratnosti
 

Návratnost a rentabilita vložených investičních prostředků

 • Investor obětuje svůj současný důchod za příslib budoucího důchodu s cílem dosáhnout zisku. Podstatou hodnocení investic je proto porovnávání vynaloženého kapitálu (výdajů na investici) s výnosy (příjmy), které investice přinese, tj. hodnocení výnosnosti (rentability) investice. V podstatě se jedná o rozpočtování jednorázových (investičních) výdajů, které ovšem mohou vznikat delší dobu, třeba i řadu let a ročních výnosů (příjmů) za období životnosti investice. Výnosem z investice je přírůstek zisku (zisku po zdanění) a přírůstek odpisů, které se vrací podniku v ceně prodaných výrobků. Souhrnně tyto dvě položky (a některé další) tvoří cash flow. Přijatelná je taková investice, jejíž budoucí výnosy převýší náklady na ni vynaložené.
 
 • Při hodnocení  investice přihlížíme k její výnosnosti, rizikovosti a likvidnosti (době splacení). Ideální je taková investice, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Taková investice v praxi téměř neexistuje. Ve skutečnosti jsou kritéria protikladná: Investice s vysokou výnosností je obvykle i vysoce riziková, málo riziková a likvidní investice bývá zase málo výnosná.
 

Dynamické  ukazatele

  1. Čistá současná hodnota investiční varianty = ČSH  
 

   ČSH = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

 • představuje v absolutním vyjádření rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů
 

   ČSH = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Pn   … peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti investice

i   … úrok – požadovaná výnosnost dané investice

n   … jednotlivá léta životnosti

N   … celková doba životnosti

K   … kapitálový výdaj 

   Výhody metody ČSH:

 • je dynamická, zohledňuje faktor rizika a času
 • založena na prognozovaných odhadech cash flow a výnosnosti – objektivita
 • schopnost aditivity
 

   ČSHAB = ČSHA + ČSHB 

   Interpretace ČSH

   ČSH > 0 - projekt je vhodný k přijetí, protože představuje přírůstek k tržní hodnotě firmy

      ČSH = 0 - projekt je indiferentní, zde závisí na rozhodnutí managera

      ČSH < 0 - projekt není vhodný k přijetí, protože snižuje tržní hodnotu firmy 

 • ČSH vyjádřena v čase se počítá v okamžiku zahájení výstavby nebo v okamžiku uvedení do provozu
 

Index ziskovosti – Iz

       N

  Iz = Σ   Pn *  1 / ( 1+ i ) n / K

           n =1

- představuje podíl diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových výdajů

ČSH je pozitivní ….. index rentability je >1 (projekt je přijatelný)

ČSH je negativní….. index rentability je <1 (projekt není  přijatelný) 
 

rentabilita - je vyjádření ziskovosti podniku (podnik je rentabilní pokud vyrábí se ziskem 

  1. Současná  hodnota (peněžní částka k dnešnímu dni)

  Částka, na kterou se diskontováním po dobu známého časového období přepočte částka definovaná k budoucí hodnotě. 

   odúročitel

                     SH = BH * _____1_____

                                          (1+i)n

   

  1. Budoucí hodnota (částka v budoucnosti)

  Částka, na kterou se úročením po dobu známého časového období zvětší současná hodnota.  

   úročitel

                  BH = SH * (1+i)n       
 

  1. Metoda vnitřního výnosového procenta (vnitřní  míra výnosu) VVP

  Neberou v úvahu faktor času - metody statické  

 • Vnitřní výnosové  procento lze definovat jako takovou úrokovou míru, při které  se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům na investice. Vnitřním výnosovým procentem nazýváme takovou výši úrokové míry, která vyhovuje uvedené rovnosti. Vnitřní výnosové procento je taková úroková míra, při níž se ČSH rovná nule.
 • Z matematického vyjádření vyplývá: vnitřní výnosové procento je vlastně čistá současná hodnota s úrokovou mírou, kdy čistá současná hodnota = 0

           N

       Σ   Pn *  1 / ( 1+ i ) n = K

               n =1 

   ČSH = i  známé

   VVP = i   hledáme 

   Metoda postupné  aproximace     

   in = nižší úroková míra

   ip = vyšší úroková míra 

   VVP = vnitřní  výnosové procento   ČSHn = ČSH při nižším úroku

   VVP =  in + ČSHn / ČSHn + ČSHp *  ( in – ip )   ČSHp = ČSH při vyšší úroku 

   VVP =  in + ČSHn / ČSHn + ČSH * ( in – ip ) 

 1. nekonvenční  peněžní toky

            - - + + 0 + - + -

 1. vzájemně se vylučující investiční projekty - firmy se musí rozhodovat, nemůže přejít na druhou variantu

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist