Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.14 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.14 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Kapitálová  a majetková struktura podniku 

Význam pro řízení

 • Aby mohl podnikatel vůbec vyrábět, musí si pořídit stroje a zařízení a umístit je do budovy, na pozemek = potřeba kapitálu. Platí totiž, že bez kapitálu nelze podnikat. Podnikatel může vložit vlastní kapitál (budova stroje, akcie), nebo cizí kapitál.
 • Významnou součástí obchodní zdatnosti podniku vedle cenové politiky, průzkumu trhu, ochrany proti rizikům podnikání je udržení majetkově-finanční stability = je to schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat správný vztah mezi majetkem a používaným kapitálem.
 • Písemný přehled o majetkové a kapitálové struktuře najdeme v účetním výkaze, který se nazývá majetková rozvaha neboli bilance majetku.
 

Rozvaha

 • Rozvaha poskytuje přehled o struktuře majetku (aktivech) a o zdrojích (pasivech), za něž byl tento majetek pořízen.
 • Příslušným způsobem oceněné prostředky, se kterými podnik disponuje, jsou zachyceny na levé straně rozvahy = aktiva, zdroje krytí = pasiva jsou vpravo. Musí platit Aktiva = Pasiva.
 • Základní strukturou rozvahy je tzv. T-forma, tabulka v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva.
 
 
 

  AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

  Stálá  aktiva  Vlastní jmění 

 • nehmotný investiční  majetek  -  základní jmění
 • hmotný investiční majetek  -  kapitálové fondy
 • finanční investice  -  fondy ze zisku
 • ostatní dlouhodobé CP -  hospodářský výsledek minulých let
 • ostatní finanční investice  -  hospodářský výsledek účetního období
 
 

  Oběžná  aktiva  Cizí zdroje

 • zásoby  -  zákonné rezervy
 • materiál  -  jiné rezervy
 • nedokončená výroba  -  dlouhodobé závazky
 • polotovary  -  krátkodobé závazky
 • hotová výroba  -  bankovní úvěry
 • zboží  -  úvěry
 • pohledávky 

Aktiva

 • stálá aktiva = v průběhu výrobního procesu nemění svou podobu
 • nehmotný investiční majetek – představuje programové vybavení počítače a další výsledky duševní práce,  pořizovací cena je alespoň 60 000 Kč
 • hmotný investiční majetek - movité věci s pořizovací cenou vyšší než 4000 Kč a použitelností delší než jeden rok (pozemky, stavby, stroje, pěstitelské celky, stádo  zvířat)
 
 • oběžná  aktiva = v průběhu výrobního procesu mění svou naturální podobu – neodepisují se, ale spotřebovávají
 • zásoby tvoří: materiál (suroviny určené pro výrobu + pomocný materiál), nedokončená výroba a polotovary, hotové výrobky na skladě, zboží (výrobky již vyexpedované, ale nevyfakturované)
 • pohledávky – co nám dluží jiné subjekty. Vznikají podniku z obchodního styku. Dále vůči: finančním úřadům, pojišťovnám, zaměstnancům, státu (daně).
 • krátkodobý finanční majetek představuje: peníze (hotovost ceniny a peníze na účtech v bankách), krátkodobý finanční majetek (nakoupené krátkodobé CP - akcie, podílové listy, dluhopisy, obligace…)
 

Pasiva

 • vlastní jmění
 • kapitálové fondy – vykazuje se emisní ážio, oceňovací rozdíly
 • fondy ze zisku – tvořené interně ze zisku (rezervní fond…)
 • hospodářský výsledek minulých let – může  tvořit nerozdělený čistý zisk z minulých let, nebo neuhrazená ztráta z předchozích let
 • hospodářský výsledek z běžného období - může mít povahu buď čistého zisku nebo ztráty
 
 • cizí  zdroje
 • rezervy – z důvodu snížení rizika k pokrytí případných ztrát. Existují zákonné rezervy, na kursové ztráty a ostatní rezervy.
 • závazky - rozumíme jimi, co podnik dluží jinému subjektu. Vznikají z obchodního styku dále jsou vůči: zaměstnancům, státnímu rozpočtu, pojišťovnám, společníkům.

 

Majetková struktura podniku

 • statický pohled na majetek podniku a jeho strukturu poskytuje bilance podniku. Její  základní funkcí je poskytnout k určitému datu přehled o majetku podniku (aktivech), jeho struktuře a finančním krytí majetku (pasivech a vlastním kapitálu). Slouží pro řízení a analýzu finanční situace podniku. Sestavuje se minimálně 1x ročně, často však i 1x za čtvrtletí, popř. i měsíčně. Rozvaha navazuje na zůstatky aktivních a pasivních účtů v účetnictví podniku.
 

1.  Faktory působící na celkovou výši majetku podniku:

 1. rozsah podnikových výkonů – celková produkce výrobků a služeb vyjádřená v tržbách (růst podnikových výkonů zvyšuje požadavky na velikost majetku podniku při stejném stupni jeho využití a při stejných cenách)
 2. stupeň využití celkového majetku = podnikové výkony za určité období / průměrný stav majetku (s čím menším majetkem získám vyšší výkony, tím víc majetek využívám)
 3. cena majetku (změna cen na výši celkového majetku působí přímo)
 
 • nadcenění = firma vykazuje větší objem zisku (zvyšuje tedy podnikový zisk, na tom m á zájem podnik nestabilní, který si chce udržet úvěruschopnost)
 • podcenění = lze snížit podnikový zisk a tím ovlivnit základ zdanění, vytvářet skryté rezervy, které se neprojeví v bilanci, a tak je možno utajovat zisk před státem, konkurenci a akcionáři. Nejčastěji se podceňuje stálý majetek uplatněním vyšších odpisů než je skutečné opotřebení.
 • pořizovací cena – cena nákupu majetku včetně nákladů spojených s nákupem (doprava, clo); stroje, zařízení, suroviny, materiálny
 • reprodukční pořizovací cena – zdědění, darovaný majetek, neznáme pořizovací cenu, cena je platná v okamžiku účtování
 • vlastní náklady – výrobky vyráběné ve vlastní režii (PMa, PMy, VR)
 • jmenovitá hodnota – cena trvale přiřazena některé části podniku (akcie tvořící ZK, pohledávky, závazky)
 • metoda váženého aritmetického průměru – výrobek od dodavatele za různou cenu během různého období, cenné papíry
 • metoda FIFO (first in – first out) – do nákladu zahrnujeme první zásilku
 
  1. Faktory ovlivňující majetkovou strukturu, závisí na:
 1. technické náročnosti výroby – záleží na výrobku, vyšší podíl nehmotného majetku (ovlivňuje především podíl stálého majetku k ostatním složkám a zvyšuje se především podíl nehmotného majetku (patenty, licence, know-how, softwary)
 1. stupeň rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu (čím je trh rozvinutější, tím je pestřejší finanční majetek v bilanci firmy)
 
  • způsob odepisování  (zrychlené odepisování – přírůstek struktury majetku ve prospěch majetku oběžného)
  • konkrétní ekonomické situaci podniku a orientace jeho hospodářské politiky – některé podniky preferují zvyšování rentability podnikání prostřednictvím růstu zisku na jednotku tržeb. To vede ke snižování nákladů pomocí nové techniky a projevuje se v růstu fixního majetku. Jiné podniky prosazují zvyšování rentability prostřednictvím zrychlování obratu vloženého majetku. Snaží se o zvýšení podílu oběžného majetku a tím i rychlejší obrat celkového majetku. Zvýšením podílu oběžného majetku může být dosaženo i tím, že jej pronajímáme pomocí leasingu.

Finanční  struktura podniku a její optimalizace 

  • Finanční  struktura = podíl vlastního a cizího kapitálu na celkovém kapitálu podniku. Stav finanční struktury můžeme zjistit ze strany pasiv podnikové rozvahy.
 
  • Optimalizace finanční struktury = jaký poměr vlastního a cizího kapitálu (tedy jaký stupeň zadluženosti) je pro daný podnik nejvýhodnější. Při rozhodování je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti:
 1. získávání jednotlivých složek kapitálu zatěžuje podnik náklady různé výše – otázka „ceny“ kapitálu pro podnik (cenou vlastního kapitálu je podíl na zisku, cenou cizího kapitálu je úrok). Cena vlastního kapitálu je pro podnik zpravidla vyšší, než cena kapitálu cizího, protože:
  • riziko vlastníka je vyšší než riziko věřitele
  • placení úroků tvoří součást podnikových nákladů, snižuje tedy základ pro výpočet daně z příjmů
 1. zvyšování podílu cizího kapitálu zvyšuje v podniku riziko vzniku platební neschopnosti
 1. složení podnikového majetku – čím je v podniku větší podíl majetku s nízkou likviditou (HIM, NIM), tím větší musí být  podíl kapitálu, který má podnik trvale k dispozici, tj. podíl vlastního kapitálu
 2. očekávaná úroveň a stupeň rozkolísanosti (cash flow podniku)
Optimální  finanční struktura

Z teoretického hlediska se za optimální finanční strukturu považuje takové rozložení kapitálu:

 • které je spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho pořízení
 • které je zároveň v souladu s předpokládaným vývojem tržeb a zisku
 • který je v souladu s majetkovou strukturou podniku
 

Faktory ovlivňující finanční  strukturu:

V rámci finanční struktury je velmi důležité sledovat vzájemný poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Tento poměr  můžeme sledovat pomocí ukazatelů:

 1. ukazatel zadluženosti     - celkové dluhy / celkový majetek
 • poskytuje věřiteli informaci o míře zajištění pohledávek. Čím větší je zadluženost, tím větší je riziko věřitele. Používá se k měření rizika.
 
 1. ukazatek krytí  úroků    - zisk před zdaněním + úroky / roční zisk
 • schopnost podnikatele hradit úroky a závazky z úvěru. Sledují tento ukazatel hlavně dlouhodobí věřitelé a banky. 

c)   ukazatel krytí stálých plateb ziskem    - zisk / roční úrok + platby za nájem 
 

Předpoklady pro stabilitu podniku - „Zásady udržovaní finanční aktivity“

 • zadluženost nesmí překročit určitou mez
 • použitý kapitál by měl odpovídat stupni likvidity jednotlivých složek aktiv
 • dlouhodobý vázaný majetek by měl být financován dlouhodobým kapitálem
 • fixní aktiva typická pro odvětví by měla být financována vlastním kapitálem, ostatní dlouhodobá aktiva cizím kapitálem
 • čas trvale vázaných oběžných aktiv je žádoucí financovat dlouhodobými zdroji

Způsoby financování

  1. umírněnýbilanční pravidlo:  

      OA by měla být financována krátkodobými zdroji

      FA a trvalá část OA by měla být financován dl.. zdroji (VK+dlCK)

      typická  FA by měla být financována VK

  1. konzervativní – dlouhodobé zdroje jsou použity na financování krátkodobých potřeb

                                 překapitalizování (neefektivní využití drahých finančních zdrojů

  1. agresivní – dlouhodobé potřeby jsou financovány i krátkodobými zdroji

                         podkapitalizování (možnost platební neschopnosti či bankrot) 

Překapitalizování  

Vyrovnaný

  Podkapitalizování
FA + trvalá část OA VK   FA + trvalá část OA VK   FA + trvalá část OA VK, dlCK
dlCK   dlCK    
OA bez trvalé části     OA bez trvalé části krCK   OA bez trvalé části krCK
krCK    

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2017
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist