Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.11 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.11 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Zákon klesající poptávky

 • S rostoucí cenou poptávka klesá a naopak. Křivka poptávky je klesající. Zákon poptávky silně ovlivňuje výslednou cenu produktu, neboť cena je určována na trhu. Mezi výrobcem/prodejcem a zákazníkem vzniká rozpor, ten je v ceně, kterou výrobce/prodejce nabízí a cenou, kterou je zákazník ochoten za daný produkt zaplatit. Proto dochází ke kompromisu „optimu“.
 

Poptávka D

  1. celková (agregátní) poptávka - souhrn všech zamýšlených koupí na trhu
  2. individuální poptávka - poptávka jediného kupujícího nebo poptávka po produkci jediného výrobce
  3. dílčí (tržní) poptávka - poptávka po jednom výrobku

Křivka poptávky

   • vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými: 
 1. objem zboží, které chtějí kupující v rámci svého rozpočtového omezení získat
 1. ceny, za které chtějí toto zboží získat ( ceny jsou určující, objem poptávky je od nich odvozený)
 

Zákonem poptávky  se neřídí tyto skutečnosti, jsou to „zákonné výjimky“

 1. Weblemův efekt – souvisí s prodejem vysoko luxusního zboží. Zde existuje opak zákonitosti, když se u luxusního zboží sníží cena poptávka klesá a naopak.
 2. Gifenův paradox – i u nekvalitního zboží, když se zvedne cena, tak se zvýší poptávka. Protože poptávka nemá možnost výběru. Viz. také gifenovy statky- podřadné a nízkokvalitní statky, jsou prodávány za vysokou cenu přesto se zvyšuje poptávka. Irský hladomor
 3. Očekávání spotřebitelů když se očekává, že se cena určitého statku bude nadále zvyšovat, tak po daném statku stoupne poptávka; když cena statku bude neustále klesat, tak poptávka po něm bude také klesat. Veškeré produkty vstupují na určitý trh a poptávka je směřována na daný trh.
Cenová  pružnost poptávky 
  • nejdůležitější ukazatel charakterizující poptávku =  velikost změny ceny při změně objemu výroby (prodeje)
  • čím víc něco preferuji, tím je pružnost nižší, pružnost je větší u konkrétního zboží
  • vyjadřuje se jako poměr procentních změn v objemu poptávaného množství k procentním  změnám cen
 

Faktory ovlivňující  pružnost poptávky:

- dostupnost blízkých substitutů (čím méně je zastupitelné, tím nižší je jeho cen. pružnost)

- snadná  nasycenost poptávky (čím snáze nasytíme poptávky tím menší pružnost)

- naléhavost potřeby zboží (čím naléhavější potřeba zboží, tím menší pružnost)

- trvanlivost zboží (čím méně trvanlivé, tím menší pružnost)

- samotná  výše ceny (čím dražší zboží, tím menší pružnost) 
 
 

Existují  3 typy pružnosti poptávky: 

1. Cenová  pružnost poptávky: 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                  
 
 

 • cenovou elasticitu poptávky měříme koeficientem cenové elasticity poptávky
 

                        % změna poptávaného množství

               e (cenová elasticita poptávky)          =        % změna ceny 

Je-li hodnota:

    Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  elastická (pružná) poptávka – při růstu ceny tržby klesají a při poklesu ceny rostou

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.   jednotková  pružnost poptávky – tržby se nemění

    Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  neelastická  (nepružná) poptávka – při růstu ceny tržby rostou, při poklesu tržby klesají 

2. Křížová  pružnost poptávky:

 • jak poptávané množství jednoho zboží reagovalo na změnu ceny jiného zboží (nebo při malých změnách)
 • pokud poptávka nereaguje na změnu ceny jiného zboží = zákazníci jsou indiferentní
 • zvýší se Pi → snížení Dj (koef. elasticity „-„) = statky jsou komplementární (L x P bota; auto x benzín)
 • zvýší se Pi → zvýšení Dj (koef. elasticity „+“) = statky jsou substituty
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

3. Důchodová  pružnost poptávky: 

Méně cenné statky ER = (-∞; 0)

Normální statky ER = <0; 1>

Luxusní statky ER = (1; +∞) 

zvýšení P →  zvýšení Q 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Výnosová  funkce

 1. lineární

  cena = konstantní

  MT = PT = p (Mezní tržba = průměrná tržba = cena)

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Výnosy     CT 

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.      MT 

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                          vyráběné množství 

 1. nelineární

  podmínka pro maximalizaci tržeb: celkový výnos dosahuje maxima,  mezní výnos se rován nule, vyráběné množství je optimální

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.           Max.výnos

Výnosy 

                              CT

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

          PT       vyráběné množství

                        MT

Vztah cenové  pružnosti poptávky a příjmu –  Amoroso-Robinsonův vztah

 • udává vztah mezi přírůstkem příjmu a cenovou pružností poptávky daného zboží 
 • příjem = výnos, pokud v okamžiku fakturace platíme (hotově)

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

   Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  - maximálně  možné zvýšení N při diferenciaci výkonů (výnosů,  příjmů), které je akceptováno trhem

E bez /   /  = vždy záporné číslo

 • Koeficient zvýšení  nákladů je tím vyšší, čím vyšší je cenová pružnost poptávky nižší, tzn. na konkurenčních trzích je vliv daného výrobku na celkový trh tím větší, čím větší je jeho koeficient zvýšení nákladů.
 

Optimální  cena je v bodě, kde MR = MN! 

 

Bod zvratu

 • jsou-li celkové  tržby T větší než celkové náklady CN je dosaženo zisku, v opačném případě vzniká ztráta
 • pokud T = CN nevznikne zisk ani ztráta

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. množství výrobků, při kterém k tomu dochází nazýváme bod zvratu (kritické množství výroby)    T

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.       CN

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. N, V     +

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.       VN 

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.       FN

              -    

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                                vyráběné množství

Analytické  odvození:

T = CN

p * q = FN + VN j * q

                         FN

q (BZ) =   -----------------

                     p – VN j

 • rozdíl mezi cenou výrobku p a jeho proměnnými náklady VN j nazýváme příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (PU), PU= FN/q
 • bodu zvratu je tedy dosaženo, když se příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku rovná fixním  nákladům připadajícím na jednotku produkce,
 • tzn., že zisku může být dosaženo teprve tehdy, když příspěvek na úhradu pokryje fixní náklady
 • po dosažení bodu zvratu vzniká zisk, který při neměnné ceně a proporcionálních nákladech je tím vyšší, čím více výrobků vyrábíme (prodej je samozřejmý předpoklad)

Maximalizace zisku

 • koeficientu cenové  pružnosti (e) lze využít při cenové tvorbě, maximálního zisku se dosahuje při optimální ceně p, když:

                     MN

        p =   ---------------

                  (1 + 1/e)

  MN … marginální náklady (náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu  jednotku (teorie – nekonečně malý přírůstek výroby, praxe – výrobní dávka, série)

  e… bod cenové pružnosti 

 • při lineárním vývoji nákladů a konstantní ceně se podnikatelé  snaží prodat co největší počet výrobků a tím dosáhnout maximálního zisku
 • při nelineárním (nadproporcionálním nebo podproporcionálním) vývoji nákladů nebo mohou-li objemem výroby ovlivnit cenu, hledají takový objem výroby, při kterém dosáhnou maximálního zisku
 • Je třeba neustále sledovat přírůstky tržeb a přírůstky nákladů. Pokud přírůstek tržeb převyšuje přírůstek nákladů, je výhodné výrobu rozšiřovat. Zvýšit cenu je výhodné jen tenkrát, když při poklesu tržeb se celkový zisk zvýší. Toto rozhodování přichází v úvahu jen na trhu, kde má výrobce převažující vliv a může ovlivnit cenu nebo se jeho náklady vyvíjejí neproporcionálně.

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist