Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.9 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.9 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

     Nákladová  kalkulace 

 • Kalkulace v podniku slouží ke stanovení vnitropodnikových výkonů, k sestavování rozpočtů, ke kontrole a rozboru hospodárnosti výroby a rentability výkonů a především k hodnocení nákladovosti jednotlivých výrobků.
 • Účelem kalkulace je tedy stanovit náklady na jednotlivé výrobky (kalkulační jednici). Rozvrhujeme na základě rozvrhové základny, na základě ukazatele, který je spjat s rozvrhovanou položkou.
 • Základním nástrojem řízení režijních nákladů jsou rozpočty , základem pro rozpočtování jsou normy a limity nákladů.  Základními útvary , za ktré se rozpočty sestavují a kontroluje se jejich plnění, jsou hospodářská popř. nákladová střediska.
 

  Základní  kalkulační vzorec (říci co se k čemu vztahuje) 

 1. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. přímý materiál
 2. přímé mzdy     přímé Náklady
 3. ostatní přímé náklady
 4. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. výrobní režie

  VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY

 1. zásobovací režie    nepřímé Náklady
 2. správní režie

  VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

 1. odbytové náklady

  ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

 1. zisková marže

  VÝROBNÍ (NÁKLADOVÁ) CENA

 1. obchodní a odbytové přirážky a srážky

  PRODEJNÍ CENA 

 • Přímé  náklady se přímo přiřazují jednotlivým druhům výrobků bez jejich předchozího soustřeďování podle místa vzniku. Do položky přímý materiál patří zejména suroviny, základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál, výrobní obaly. Jde o materiál,který se zpravidla stává trvalou součástí výrobku nebo přispívá k vytvoření jeho potřebných vlastností apod. Přímé náklady se kalkulují na základě technickohospodářských norem, nepřímé (režijní) náklady zúčtovací sazbou nebo přirážkou.
 
 • Režijní  náklady jsou náklady společně vynakládané na celé kalkulované množství výrobků, více druhů výrobků nebo zajištění chodu celého podniku, které není možné stanovit na kalkulační jednici přímo, nebo jejichž přímé určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů.Hranice mezi přímými a režijními náklady je relativní.
 
 • Výrobní  (provozní) režie zahrnuje nákladové položky souvis.s řízením a obsluhou výroby, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Patří sem především režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy HIM, spotřeba energie, náklady na opravy….
 
 • Správní  režie – nákladové položky související s řízením podniku, závodu nebo obdobným organizačním útvarem jako celku; příkladem jsou odpisy správních budov, platy řídících pracovníků, poštovné a telefonní poplatky…
 
 • Odbytová režie - náklady spojené s odbytovou činností, jako jsou náklady na skladování, propagaci, prodej a expedici výrobku.
 
  • Absorpční  kalkulace = kalkulace s úplnými náklady - provádí se na výrobek jak přímé tak nepřímé náklady. Protože nepřímé (režijní) náklady jsou na výrobek určitým způsobem rozvrhovány je jejich vypovídací schopnost omezena. Z tohoto důvodu se sestavují kalkulace s neúplnými náklady. Náklady se určují na základě rozvrhování, z kalkulace.
 
  • Neabsorpční  kalkulace = kalkulace s neúplnými náklady – Snaží se zbavit nepřesného rozvrhování (kalkulace variabilních a fixních nákladů). Předpokládá, že k výrobku lze přesně přiřadit pouze přímé náklady. Zbývající náklady a zisk tvoří tzv. hrubé rozpětí, které většinou HR/cena – slouží k hodnocení rentability výrobků. Na výrobky kalkuluje pouze VN, tj.jednicové N a variabilní režijní N. Zbývající fixní režijní N považuje za N, které je nutné vynaložit pro zajištění chodu podniku v určitém časovém období; do N na výrobky je nepromítá, ale zahrnuje je až do celkového  výsledku období (odečítá je od rozdílu mezi výnosy z prodeje a VN prodaných výkonů celého podniku). Z toho ovšem vyplývá , že u jednotlivých druhů výrobků se nezjišťuje zisk, ale pohlíží se na něj jako na výsledek činnosti podniku jako celku.
 
  • Krycí  příspěvek (příspěvek na úhradu) představuje klíčový nástroj pro plánování cílů v ziskovosti a rozdělení zodpovědností za jejich dosažení. Ukazuje jak lze dosáhnout ziskovosti prostřednictvím práce se zákazníky, produktovou politikou. Rozhodnutí v podniku lze s jeho pomocí kvantifikovat s určením dopadů na výsledek.Rentabilita výrobku se měří podílem , jaký má příspěvek na úhradu (krycí příspěvek) na ceně výrobku nebo na jednotce omezujícího zdroje. Příspěvek na úhradu připadající na 1 výrobek je stabilnější veličina než zisk, neboť se nemění se změnami vyráběného množství výrobků.

  hrubé  rozpětí = cena – přímé náklady

  příspěvek na úhradu fixních  nákladů a zisku = cena – přímé  náklady – variabilní režie 

Podle účelu se dělí nákladové kalkulace:

 1. předběžné – propočtové, nabídkové, operativní
 2. výsledné - sestavují se ze skutečných hodnot nákladů
 

Podle způsobu ovlivňování v čase se dělí nákladové kalkulace:

 1. statické - určuje strukturu nákladů v určité výši výroby
 2. dynamické - sleduje průběh a vývoj nákladů v čase
 

Kalkulační  techniky:

 1. kalkulace dělením (1 výrobek)
 2. kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalentními) čísly
 3. kalkulace přirážková (více výrobků)
 4. kalkulace s použitím hodinových režijních paušálů (rozvrhová základna je čas na výrobu)
 5. kalkulace s využitím nákladových modelů
 

Kalkulace dělením a kalkulace dělením s poměrovými čísly

  • Při této kalkulaci využíváme výhod kalkulace dělením, která je jednoduchá a přesná, avšak dá se použít pouze u výroby s jedním druhem vyráběného výrobku.
  • Podaří-li se však vyjádřit několik druhů podobné produkce pomocí určitého představitele, lze výhod kalkulace dělením využít i u této výroby. Podmínkou je tvarová i technologická podobnost výrobku nebo podobnost sužby. (spotřeba nákladových položek je vyjádřena poměrovými čísly)
  • Typickým případem jsou výrobky vyráběné v tzv. typových řadách, jako například elektromotory, spalovací motory, motocykly.

  Základem je:

 1. správná volba představitele
 2. správné určení poměrů ostatních výrobků k výrobku představiteli (ekvivalentních čísel)
 

Kalkulace přirážková

  • Přirážková technika spočívá ve výpočtu přirážek dle následujícího schematu:

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

 

  pR – režijní přirážka v procentech

  kR – režijní koeficient 

  R – příslušná  režije

  Z – rozvrhová  základna (většinou přímé náklady – př. mzdy, př. mat., součet př. N) 

  Požadavky na základnu:

  • měla by reagovat (růst, klesat) stejně jako rozvrhovaná veličina
  • měla by být dostatečně široká (velká)
 

  Postup:

   1. Přímé náklady vynásobíme vypočteným režijním koeficientem, čímž se dostane příslušná přirážka režijních nákladů
   2. přičtení nákladů režijních k nákladům přímým, čímž dostáváme hledané celkové kalkulované náklady
   3. náklady na jeden kus dostáváme pak vydělením veličin celkových nákladů počtem vyrobených kusů
 

Kalkulace hodinových režijních paušálů

    • V minulosti používán pouze vzácně, dnes se k němu vrací (nahrazuje kalk. přirážkovou).
    • Jde o stanovení hodinové sazby společných (režijních) nákladů, které je třeba vynaložit, má-li probíhat daný proces.
    • Hodinový režijní paušál (HRP) je podíl režijních nákladů nebo jejich části a časového vyjádření kapacity (hodiny, normohodiny, dny).
    • Podstatné je že tato technika spojuje dvě nejpodstatnější kalk. záležitosti a to společné (režijní) N a využití kapacity.
 

Neúplná  (variabilní) kalkulace

     • často považován za jediný oprávněný kalkulační přístup
     • při absorpční kalkulaci jsou často položky přímo nespojitelné s jednotlivými výrobky nebo službami (i tento přístup má slabiny)
     • základní princip je to, že se rozdělují pouze VC, FC jsou nerozděleny
     • souhrnné schéma: Tržby - VC = celkový příspěvek na úhradu
     • jednotkové vyjádření: Cena - nvj = příspěvek na úhradu
     • příspěvek na úhradu = Příspěvek  na úhradu fixních nákladů a zisku
     • základem je rozlišení nákladů na VC a FC, ještě lépe na VC a FC přímé a nepřímé

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 26.3.2017
Dnes má svátek Emanuel
původ jména je hebrejský a znamená: Bůh s námi.
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist