Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.9 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.9 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

3 základní  charakteristiky nákladových funkcí

 1. Na vstupu jsou evidovány pouze takové N, které jsou podloženy reálným výdajem peněz
 2. Ekonomické zdroje jsou oceňovány ve skutečných (historických – oceňovány v původní oceňovací hodnotě) cenách pořízení
 3. V celém výrobním cyklu se vykazují pouze ty N, které budou prokazatelně reprodukovány z budoucích výkonů. Jsou to náklady produktu, na rozdíl od nákladů období (např. N na správu) – jsou to N, které by měly být zúčtovány na vrub zisku. N produktu se vykazují v rozvaze jako příslušné složky majetku.
 
 • Nákladová  funkce vyjadřují matematickou formou vztah  mezi náklady a objemem výroby podniku. Náklady, které se vyvíjejí vzhledem k objemu výrobu lineárně, nazýváme proporcionální náklady. V grafu je znázorňujeme přímkou. Pokud náklady rostou rychleji než objem produkce, nazýváme je nadproporcionální (progresivní). V grafu je znázorňujeme křivkou rostoucí zleva doprava. Pokud náklady s rostoucím objemem výroby rostou pomaleji (např. shromadňování výroby)  – podproporciální (degresivní).
 • Kombinací uvedených možností vzniká nákladová funkce zpočátku klesající, později rostoucí, má tvar obráceného písmene S .
 
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                                                                          progresivní náklady

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. celkové  náklady                                                                                                Ná tvaru Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. obráceného S          

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                                                                                                lineární náklady 
 
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                                                                                                                             degresivní náklady                         

 
 
 
 
 
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                                                                                                                 Fixní náklady 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                                                                                                                                Objem produkce                                                 

Typy nákladových funkcí (NF)

 1. krátkodobé  nákladové funkce - charakterizují průběh nákladů v krátkém období, ve kterém lze měnit pouze některé výrobní činitele např. množství vynakládané práce a spotřebovaných surovin zatímco ostatní měnit nelze (stroje , budovy). Objem výroby je proto limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která je určená právě neměnnými fixními výrobními činiteli. Fixní výrobní činitelé vyvolávají fixní náklady, proměnné výrobní činitelé vyvolávají variabilní náklady. Toto rozdělení nákladů krátkodobé NF přesně dodržují. Používá se jich v běžném operativním řízení např. v analýze bodu zvratu, při optimalizaci objemu výroby. Kromě s CN, FN, VN pracují krátkodobé NF s průměrnými, přírůstkovými a marginálními náklady.

  Známe-li fixní a variabilní náklady podniku, můžeme sestavit nákladovou funkci zachycující matematickou formou vztah objemu výroby (outputu) a nákladů (inputu). Vychází se z produkční funkce (vyjadřuje vztah mezi objemem výroby a souborem výrobních činitelů, pomocí nichž je objemu výroby dosaženo. Nezávisle proměnnou jsou výrobní činitele, závisle proměnnou je objem výroby). 

 1. dlouhodobé  nákladové funkce - dlouhodobé nákladové funkce charakterizují průběh nákladů v delším období , tj. v období, ve kterém lze  změnit všechny výrobní činitele (vybudovat nové výrobní kapacity, změnit technologii apod.). Protože v dlouhodobé nákladové funkci nejsou fixní náklady, pracuje pouze s průměrnými celkovými a marginálními náklady. Typický tvar dlouhodobé nákladové funkce zobrazuje obr. jedná se o tvar U, ale v praxi se můžeme setkat i s tvar L, nebo tvar hyperboly.

  Dlouhodobých NF využívají manažeři při rozhodování a velikosti. S růstem průměrných nákladů roste i neefektivnost výroby! Lze odvodit, že tvar DNF má vliv nejen na optimální velikost objemu výroby, ale i na počet podniků operujících na určitém trhu. 

Metody stanovení nákladových funkcí

K modelování nákladů v praxi používáme tyto matematické funkce :

 • pro lineární náklady lineární funkci y = a + b*x
 • pro progresivní náklady kvadratickou funkci ve tvaru  y = a + b*x +c*x2
 • pro degresivní náklady kvadratickou funkci ve tvaru  y = a + b*x – c*x2
 

kde y …. celkové náklady (CN)

       x….. objem produkce (q)

       a ….  odhad fixních nákladů (FN)

       b,c … proměnné náklady připadající na jednotku produkce  tj. marginální náklady (VNj) 

Parametry nákladových funkcí můžeme vypočítat (správněji odhadnout) některou z těchto metod 

 1. Klasifikační  analýza

  Principem této metody je roztřídění jednotlivých nákladových položek na fixní a variabilní část podle toho , zda se mění  nebo nemění se změnami objemu produkce. Do fixních nákladů zařadíme náklady, o nichž lze prohlásit, že zůstávají ve stejné výši bez ohledu na vyráběné objemy a druh produkce. Mezi ně patří např. odpisy, nájemné, pojistné, část nákladů na spotřebovaný materiál, energii, palivo a část mzdových nákladů. Do variabilních nákladů zařadíme náklady, které jsou závislé na objemu výroby, jako jsou jednicové mzdy, jednicový materiál a ostatní jednicové náklady.

 1. Metoda dvou období

  Pro odhad nákladové funkce se doporučuje vybrat období (měsíc) s nejmenším a s největším objemem výroby. Nemělo by však jít o mimořádná období vybočující z normálního vývoje. Propočet je jednoduchý; údaje se dosadí do dvou rovnic, jejichž řešením se zjistí potřebné parametry. Označíme-li indexem 1 období s největším objemem výroby a indexem 2 období s nejmenším objemem výroby, dostaneme: 

   N1 = a + b * Q1

   N2= a + b * Q2 

  Odečteme druhou rovnici od první a vypočteme (b). Dosazením (b) do některé  rovnice zjistíme (a). Nevýhodou této metody je závislost výsledků pouze na dvou období. Proto se doporučuje kombinovat tuto metodu s metodou grafickou .

 1. Grafická  metoda

  Nákladovou funkci lze odvodit z tzv. bodového diagramu. Na osu x se nanášejí objemy výroby, na osu y náklady. Každá dvojice hodnot je znázorněna bodem. Jsou-li body roztroušeny  těsně kolem přímky nebo křivky, kterou přibližně zakreslíme tak, aby byly od ní všechny body vzdáleny, pak existuje závislost nákladů na objemu výroby. Odhad fixních nákladů provedeme podle průsečíku zakreslené čáry s osou y. Parametr b vypočteme z hodnot kteréhokoli bodu ležícího na čáře. Je to zřejmé z bodového diagramu na obrázku. 

Celkové  náklady

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                                                    Celkové náklady

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                             *            *    

                                                       *          *

                                                 *     *

                                   *     *         *

                             *          *    *

                      *          *

                *       *  * 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                                Odhad fixních nákladů 
 
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

0                                                                                      Objem výroby 

Grafická  metoda nám pomůže odhalit extrémní hodnoty, popř. skok ve fixních nákladech, ke kterému může dojít např. rozšířením výrobní kapacity 

 1. Metoda regresivní  a korelační analýzy

  Tato metoda je pro stanovení nákladových funkcí nejspolehlivější. Umožňuje stanovit i nelineární nákladové funkce, které jsou vhodné pro případný nadproporcionální nebo podproporcionální vývoj nákladů, a to v těch případech, kde průběh nákladů již nelze spolehlivě vyjádřit lineární funkcí (nelze jej aproximovat s přímkou). Metoda umožňuje stanovit i spolehlivost zjištěných funkcí pomocí měr korelace a provádět předběžné odhady chyb zjišťovaných hodnot pomocí tzv. mezí spolehlivosti.

   Počítáme-li ručně, použijeme k výpočtu parametrů lineární fce těchto vzorců :

          n ∑ XY - ∑X ∑Y

     b  =  n ∑ X2 – ( ∑ X)2

           a =     Y – b X                                                     

     kde X – objem výroby

     Y – náklady

     n- počet sledovaných období

Relevantní charakteristiky 

 1. Celkové  náklady – jsou veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce. Nebudou-li náklady blíže určeny, budeme mít vždy na mysli celkové náklady.
 
 1. Průměrné  náklady – jednotkové, Nj. Jsou to náklady na jednotku produkce. Vypočítáme je tak, že celkové náklad N dělíme celkovým množstvím produkce.

  Nj = N / q

  Je-li objem produkce vyjádřen v Kč (Q), dostaneme haléřový ukazatel nákladovosti h.

  h = N / Q. 

 1. Přírůstkové  náklady – ΔN tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem objemu produkce.

  ΔN = N1 – N0. 

 1. Mezní  náklady - Marginální (diferenciální, hraniční) sou náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku.
 

  MN =  ∆N

             ∆q o 1jednotku 

  V teorii – o nekonečně malý přírůstek výroby, tj. MN = limΔq – 0  ΔN / Δq , v praxi o výrobní dávku, sérii apod. jejich aproximací jsou průměrné přírůstkové náklady)

 1. Pružnost - Velikost změny ceny při změně objemu výroby (prodeje) označujeme jako cenovou pružnost poptávky. Měříme –li ji pro určitý objem výroby, vyjadřujeme ji jako podíl procentní změny množství a procentní změny cena a hovoříme o koeficientu pružnosti (elasticity) poptávky e :
 

  Procentní  změna množství        ∆ g/g

  e =   procentní změna ceny       =      ∆ p/p 

  e… koeficient pružnosti poptávky pro určité množství

  q… množství prodaného výrobku

  p… cena výrobku

  ∆…  přírůstek (úbytek) 

  Je-li hodnota e < -1, tj. víc záporná než –1, hovoříme o elastické  poptávce , je-li e=1, o jednotkové pružnosti, je-li e v rozmezí od –1 do 0, o nepružné poptávce. 
   
   


 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist