Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č. 6 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č. 6 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery
 • Jakost patří k nezastupitelným konkurenčním kritériím ve vyspělém tržním hospodářství. O výrobku nebo službě lze říci, že má odpovídající jakost, tehdy je-li s nimi zákazník spokojen.
 
 • ČSN ISO 9000:2000 definuje jakost jako schopnost souboru interních znaků výrobku, systému nebo procesu plnit požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran.
 

Etapy vývoje jakosti v organizaci

 1. operátor – dělník si zjišťovat všechny činnosti související s kolektivem
 2. mistr
 3. technická komora - souvisí s 1. sv. válkou – zvýšení poptávky zvýšilo výrobu
 4. statistické metody (1940 – 1960) – souvisí s 2. sv. válkou (vstup USA do války); zavedena kontrola, která využívala statistické metody; nekontrolovala všechny výrobky, ale pouze určitý vzorek
 5. management jakosti v celé organizaci – TQC – jakost se musí zabezpečovat ve všech fázích výroby. V USA neuspěl, odporníci z USA se přesunuli do Japonska – japonská výroba se rozšířila po celém světě; vzniká CWQM  (celopodnikové řízení jakosti); TQM (1980)
 6. systémové standardy (1990) - státní řízení podniku
 
  • Management jakosti představuje koordinované činnosti pro nasměrování a řízení organizace s ohledem na jakost. Obvykle zahrnuje: 
   • stanovení politiky jakosti a cílů jakosti
   • plánování jakosti
   • řízení jakostí v užším slova smyslu (usměrňování běžných činnosti při plnění požadavků na jakost)
   • zabezpečování jakosti (poskytování důvěry zákazníkova a zainteresovaným stranám, že jsou plněny specifikované požadavky na jakost)
   • zlepšování jakosti
 

Je neoddělitelnou součástí řízení podniku jako celku. Aspekty jakosti by měli být promítnuty do veškerého rozhodování a jednání na všech podnikových úrovních. Kromě toho však management jakosti vyžaduje uplatnit i specifické nástroje, metody a techniky a svěřit některé speciální činnosti odborným útvarům. 

   Současné pojetí managementu jakosti má tyto znaky:

 • systémový přístup,
 • zaměření na  procesy utvářející produkt
 • komplexnost
 

Sledují  a ovlivňují se celé řetězce procesů od vzniku požadavku na produkt přes jeho projektování (u výrobků jde o přípravu konstrukce a technologie výroby), zajišťování jakosti vstupních činitelů (materiál, zařízení, lidé atd.), vlastní výrobu až po uvedení do užívání, servis a likvidaci po skončení užívání. Pro výslednou jakosti má význam úroveň všech článků řetězce. výsledek je limitován nejslabším článkem řetězce. Důraz je proto kladen na předcházení problémům s jakostí a za stěžejní jsou považovány předvýrobní etapy (průzkum trhu, projektování výrobků a technologií, výběr dodavatelů a práce s nimi). 
 
 

Z předchozího vyplývá, že management jakosti nemůže být záležitostí jediného útvaru. Musí se stát každodenní záležitostí všech útvarů a všech pracovníků v rámci jednoznačně přidělené odpovědnosti, jejich uplatňování však musí být současně koordinováno (jakost je záležitostí průřezovou). Při vymezování cílů management jakosti a při vlastní koordinaci hraje nezastupitelnou úlohu podnikové vedení. Současně je účelné vytvořit v podniku:

 • speciální útvar pro management jakosti pro plnění funkcí kontroly jakosti, analýzy jakosti a přípravy nápravných opatření, funkce metodického vedení při vytváření a udržování systémů jakosti apod..
 • zvláštní týmy složené z pracovníků různých útvarů, prověřené řešením dílčích problémů s jakostí (maticová forma organizace).
 

Měření  jakosti 

 • Z vymezení pojmu jakost vyplývá, že je nesprávné zužovat jakost jen na soulad s technickou normou či na rozsah výskytu vad, nebo jen na technickou úroveň. Jakost produktu popisujeme pomocí souboru vlastností nebo znaků, které nazýváme charakteristikami jakosti. Ty mohou být
 • kvantitativní (parametry) – mají povahu veličin, které lze měřit (rychlost, hmotnost, rozměr)
 • kvalititativní (atributy) – nelze je měřit, jejich úroveň se určuje subjektivně pomocí hodnotících stupnic (vzhled, chuť, vůni apod.)
 

   charakteristiky jakosti výrobků lze rozdělit do skupin:

 • technické
 • ovlivňující náročnost při provozování výrobku a jeho vliv na okolí
 • estetické
 • logistické
 

   charakteristiky jakosti služeb patří:

 • dostupnost
 • komunikace
 • kompetence personálů
 • zdvořilost personálů
 • věrohodnost
 • spolehlivost
 • porozumění potřebám zákazníka
 

Při hodnocení  jakosti bychom měli vycházet z názoru zákazníka a taktéž srovnávat naši dosaženou úroveň s úrovní konkurence. Cílevědomě získávané informace o spokojenosti zákazníka jsou zásadním východiskem při soustavném zlepšování jakosti. Při souhrnném hodnocení jakosti se u jednotlivých charakteristik:

 • zjišťuje stupeň jejich splnění
 • stanovuje váha významnosti charakteristiky
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní  normy jakosti 

 • Obecná tendence ke komplexnímu řízení jakosti se současné podnikové  praxi neprosazuje jednotným způsobem. V závislosti na historickém vývoji se zformovaly dva přístupy. První z nich se vyvinul v hospodářské sféře USA a Evropy koncem 80. let. Opírá se o zásady mezinárodních norem ISO řady 9000. Druhý se zrodil v Japonsku a nese označení TQM (Total Duality Management). Oba přístupy se dále rozvíjejí a poslední době je patrné výraznější přibližování přístupu ISO k TQM.

 

ISO

 • USA a Evropě bylo komplexní řízení jakosti rozvíjeno spíše z pozice podniku jako odběratele a jeho ochrana před riziky přijetí dodávek se skrytými vadami, riziky neodhalení vlastních vad a průniku obou těchto kategorií neshod k finálnímu odběrateli. Aby mohl odběratel důvěřovat dodavateli, potřeboval se ujistit o tom, že dodavatel cílevědomě a soustavně zabezpečuje jakost řízení svých procesů. Došlo tedy postupně ke sjednocení požadavků na funkce a strukturu systémů řízení jakosti v podnicích a ke vytvoření pravidel a postupů pro ověřování míry splnění těchto požadavků v podobě souboru mezinárodních norem ISO řady 9000. Do čs. normalizační soustavy jsou tyto normy převzaty jako identický překlad a označeny jako ČSN ISO.
 

Systém jakosti vytvářené podle ISO řady 9000 jsou založeny na soustavě  řídicích podnikových norem, předpisů a postupů, které  jednoznačně:

 • vymezují zodpovědnost zajatost,
 • stanovují postup provádění procesů ovlivňujících jakost,
 • předepisují obsah a formu záznamů o jakosti,
 • ukládají provádět nápravná opatření při vzniku nesouladu s požadavky na jakost.
 

Takto vytvořené  systémy řízení jakosti jsou chápan jako součást systému řízení podniku jako celku a jako nástroj, poskytující:

 • dodavateli důvěru ve schopnost usměrňovat procesy ovlivňující jakost jeho produktů,
 • odběrateli důvěru v to, že u dodavatele se procesy ovlivňující jakost uskutečňují řízeným (nikoli náhodným a živelným) způsobem a jsou tedy vytvořeny podmínky pro zajišťování jakosti v souladu s jeho požadavky.
 

TQM

 • Přístup TQM, původně vzniklý v japonském prostředí, je založen na novém podnikové kultuře. Ve firmě s novou podnikovou kulturou pracovníci chápou cíle jakosti, pomáhají je tvořit, jsou s nimi ztotožněni a iniciativně je naplňují. Ve stylu řízení je uplatňován leadership, podporující participaci všech pracovníků na plnění cílů, a pracovníci mají poměrně rozsáhlé zmocnění řešit problémy přímo na místě vzniku. Platí, že management jakosti je v TQM plně ignorován s ostatními aspekty řízení podniku. Aspekty jakosti automatickou součástí každodenního rozhodování na všech úrovních.
 

   Ke klíčovým prvkům TQM patří:

 • týmová práce,
 • optimalizace jakosti již v předvýrobních etapách,
 • spolupráce s dodavateli,
 • permanentní zlepšování procesů všemi pracovníky a při využití speciálních metod,
 • soustavná výchova všech pracovníků v metodách a technikách analýzy a zlepšování jakosti

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist