Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.2 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.2 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Základní  principy standardizace 

 • Standardizace je systematický proces, který účelně usměrňuje a redukuje diversifikaci, a to od navrhování výrobku, přes výrobu po prodej. Věcným obsahem standardizace je redukce rozmanitých variant řešení na základě optimalizačního výběru, tvorba standardního řešení, stanovení platnosti a závaznosti přijatého řešení. Výsledkem standardizace je standard (norma, normativ apod.). Standard je definován jako nějaké dané nebo přijaté pravidlo, model, kriterium. Standardy slouží jako základ pro plánování a realizaci procesů v přípravě výroby, umožňují kontrolu, hodnocením, stimulování průběhu procesu a jeho zdokonalování.
 
 • Standardy plní  řadu funkcí:
  • informační
  • míry spotřeby a měřítka proporcionality
  • plánovací
  • operativně řídící
  • kontrolní
  • motivační
  • racionalizační
 
 • Soubor standardů  v podniku tvoří normativní základnu, která je podstatnou částí jeho údajové základny (databáze). Vytváření normativní základny má pořádací smysl, vede k jednotné, neduplicitní normotvorné činnosti, evidenci, řízení a vytváří podmínky pro automatizaci tvorby a využívání standardů. Konkrétními jejími projevy, kterých jsou užívány jako nástroje řízení výroby, jsou normy.
 
 • Standardizace vede:
 • stavebnicové řešení = modulární systém, tzn. z malých částí mohu stavebnicově smontovat výrobek
 • unifikace, jednotlivé části by měly být vzájemně nahraditelné
 • typizace, výběr ze všech možných řešení, např. známe typové řady výrobků, typizované žárovky
 • dědičnost, přejímáme koncepce starších částí do nových celků

Norma

  • V obecném vyjádření představuje jednotný, časově relativně neměnný a závazný znak, nařízení nebo předpis vlastností, činitelů a činností ve výrobě a jejich kombinaci. Pro teoretické i praktické účely je vytvořena řada metod tvorby norem, které je možné členit do několika skupin. Kategorizace skupin je dána obecně principem, na kterém jsou metody tvořící skupinu založeny:
 1. metody propočtově analytické, jsou založeny na teoretickém propočtu normy podle úplné a podrobné dokumentace
 1. metody zkušební, norma se stanoví na základě konkrétního měření spotřeby nebo vázanosti činitele v průběhu příslušného procesu v laboratoři nebo provozu,
 2. metody porovnávací, matematickými transformacemi se převede norma typického předmětu do normy analogického předmětu,
 3. metody statistické, jsou založeny na vyrovnávání řady údajů o minulé nebo známé a zjištěné skutečnosti a propočtu rovnice, která vyjadřuje závislost parametrů vybraných prvků a rozsahu spotřeby příslušných činitelů
 4. metody odhadové a expertizní, vycházejí z více či méně přesných, subjektivních, kvalifikovaných nebo expertizních odhadů, kterými se norma řídí. Jejich použití by mělo být výjimečné, a to v případech, kdy neexistuje žádný analogický normovaný předmět, nebo pro předběžné stanovení normy.
 
  1. Podle věcného obsahu se rozlišují následující skupiny standardů:
 1. organizační normy – upravují závazné vztahy, vazby, činnosti a vlastnosti organizace. Patří do nich zejména organizační řád, pracovní řád, organizační předpisy apod. Zvláště pro hierarchickou organizaci je typické co nejúplnější vymezení vztahů nadřízenosti a podřízenosti a tudíž pravomoci a odpovědnosti, které se promítá do organizačních norem.
 1. informační normy – používají se v souvislosti s postupující standardizací v oblasti zpracování dat a informatizací. Jsou chápány jako zvláštní druh technické nebo organizační normy.
 2. normativy přípravy výroby – stanovují kvantitativní veličiny na zvolenou plánovací jednici (např. součást, geometrickou část součásti, aj.) za určitých technickoorganizačních podmínek tvorby přípravy výroby. Jejich prostřednictvím se přenášejí a využívají údaje při přípravě podobného výrobku. Slouží pro plánování, řízení a kontrolu průběhu přípravy výroby.
 3. technické normy - určují stav nebo průběh technických a technologických procesů. Stanovují např. rozměry, kvalitu, podmínky činnosti, postupy, způsoby zkoušení a jiné požadované znaky nebo vlastnosti. Jsou výsledkem technické normalizace. Rozdělují se do 3 skupin: normy předmětové, normy činností a normy výrobků.
 4. technickohospodářské normy
 5. plánovací normativy řízení výroby
 
  1. Podle oblasti použití se rozlišují:
 • normativy pro konstrukční přípravu výroby
 • normativy pro technologickou přípravu výroby
 • normativy pro výrobu speciálního nářadí, strojů a nástrojů
 • normativy pro výrobu modelů
 
  1. Podle obsahové náplně se rozlišují:
 • normativy množství, které určují kvantitativní parametry nového výrobku
 • normativy pracnosti, jež stanovují množství času potřebného k provedení jednotlivých činností při přípravě výroby
 • normativy nákladů, podle nichž se stanoví nákladová náročnost přípravy výroby
 

Technickohospodářské  normy

  • V oblasti hospodářské činnosti mají základní význam normy udávající max. nebo min. přípustnou mez využití jednotlivých činitelů výrobního procesu v naturálním nebo hodnotovém vyjádření.       Pro zdůraznění rozdílu od technických norem, které určují závazný způsob řešení konstrukce, technologie a jiných činností po stránce technické, používá se pro ně označení technicko-hospodářské normy (THN). Důležitým požadavkem je aktualizace THN, tj. plynulé promítání změn ve výrobě norem. V podnicích jsou zpravidla zpracovány metodické pokyny pro tvorbu THN.
 
  • Jsou tříděny dle následujících hledisek:
  • podle předmětu normování:
  • normy spotřeby materiálu
  • normy spotřeby práce
  • normy kapacit
  • normy spotřeby energie
  • normy výrobních zásob
  • podle kalkulační hlediska:
  • normy přímých jednicových nákladů
  • normy režijních nákladů
  • podle rozsahu spotřeby:
  • dílčí technickohospodářské normy
  • souhrnná technickohospodářská norma

 

 1. THN spotřeby materiálu, nářadí a nástrojů
 • Vymezuje kvantitativní a kvalitativní vztah mezi materiálem a jednicí výrobku (výkonem). Vyjadřuje v absolutní nebo relativní formě optimální spotřebu materiálu na výrobek za daných technických a ekonomických podmínek. Norma spotřeby materiálu zahrnuje čistou spotřebu (též užitečnou spotřebu), která se stává buď přímo součástí výrobku (základní materiál) nebo která byla nezbytná při jeho výrobě (pomocný materiál) a nezbytnou neužitečnou spotřebu, která zahrnuje nutný technologický odpad a ztráty.
 • Je třeba nestále usilovat o snižování odpadu a ztrát a zvyšovat tak využití materiálu.        
 
  • Norma spotřeby materiálu = čistá spotřeba + odpad a ztráty připadající  na jednotku
 

   3 základní metody určení norem spotřeby materiálu:

 1. propočtově - analytické (konstrukční podklady, technologické dokumentace)
 2. zkušební (zkušební testy)
 3. analogické (metoda typových reprezentantů)
 
  1. THN spotřeby času, práce:
   • Vyjadřují množství živé práce potřebné k vykonání pracovního úkolu. Slouží k utváření proporcí mezi různými druhy specializované práce, jsou podkladem pro sestavování plánu výroby, využívají se při operativním plánování, jsou prostředkem pro měření množství práce vynaložené jednotlivými pracovníky, pro motivaci a umožňují hodnotit celkovou technicko-organizační úroveň výroby.
 
 1. výkonové  normy – musí být měřitelný, norma času, norma množství
 2. normy pracnosti – čas potřebný k provedení určitého objemu práce
 3. normy obsluhy – počet pracovníků obsluhující 1 výrobní zařízení či naopak
 4. normy početních stavů – počet, kvalifikační struktura pracovníků
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  jednotkový 

        dávkový

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  směnový

      na oddech 

      na přirozené potřeby 

      na svačinu 

 • Čas jednotkový je skutečná doba, po kterou probíhá technologická operace na dané součásti a která v podstatě „přidává hodnotu“ dané součásti. Je přímo úměrná počtu a složitosti prováděných operací a množství kusů zpracovaného výrobku. Ve výpočtech se označuje symbolem TA ® součet všech kusových časů za směnu, jeho podíl na 1 součást se nazývá čas kusový a označuje se tA.
 • Čas dávkový je čas, jehož spotřeba je přímo úměrná počtu zpracovaných výrobních dávek            bez ohledu na jejich velikost. Tvoří jej činnosti, které musí být vykonány, aby na dávce mohly být provedeny požadované operace. Jedná se zpravidla o přípravu strojů, jejich seřízení, instalaci výrobních přípravků na produkční stroje, příp. jejich demontáž. Označuje se zpravidla symbolem TB ® součet všech dávkových časů za směnu, jeho podíl na 1 součást se nazývá čas dávkový a označuje se tB.
 • Čas směnový je čas, jehož spotřeba je přímo úměrná počtu odpracovaných směn bez ohledu na množství jednotek dávek zpracovaných během směny. Časem směnové práce je např. příprava pracoviště na začátku směny nebo jeho úklid na konci směny. Směnový čas se označuje TC ® součet všech dílčích směnových časů za směnu, jeho podíl na 1 součást ve směně a označuje se tC.
 

Norma času jednotkového s přirážkou času dávkového a času směnového:

tABC = tA * kAB * kAC       nebo    tABC = tA + (TB + TC)/n

kAB = T/(T- TB)

kAC = T/(T-TC) 

T…doba směny

n… počet vyrobených kusů

kAB…přirážka času dávkového pro 1 součást k času jednicovému

kAC...přirážka času směnového pro 1 součást k času jednicovému

 1. Kapacitní  normy
  • Výrobní kapacitou rozumíme max. množství výrobků (výkonů) téhož  druhu, které může vyrobit     za daných podmínek dané výrobní zařízení v určitém čase. THN výrobní kapacity vyjadřuje množství určitého druhu výrobku, které za urč. čas. jednotku v normálních podmínkách a při dodržení kritérií ekonomické efektivnosti vyrobí dané výrobní zařízení. Tato norma je vymezena počtem výrobních jednic, druhem výrobního zařízení, podmínkami jeho fungování a časovým úsekem, pro který normu určujeme.
 

         Struktura časového fondu stoje:

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Normy spotřeby energií
 • Složitost v normování spotřeby energií je dána tím, že energie vchází do výrobního procesu během celého jeho průběhu nerovnoměrně. Je závislá na řadě faktorů, jako je objem produkce, pracovní režie, organizace práce a vnější podmínky (např. průměrná venkovní teplota). Norma spotřeby energie určuje nezbytně nutné množství spotřeby konkrétně vymezeného druhu energie (paliva, elektřiny, vody, páry, plynu, stlačeného vzduchu) na jednici výrobku nebo výkonu.
 • Podle účelu rozeznáváme následující normy spotřeby energie:
 • pro energetické účely
 • pro technologické účely
 • pro netechnologické účely
  1. Plánovací  normativy řízení výroby
   • Standardní  normativy operativního řízení výroby umožňují v opakovaných výrobách vybrat optimální kombinace průběhu výrobního procesu, sjednotit je a stabilizovat a uplatňovat je jako závazné podklady operativního řízení výroby. Prvotní normativy, z nichž standardy vznikají a které jsou důležité pro operativní řízení. Jsou to jednoduché hodnoty většinou vyjádřené časem, které hodnotí operace a úkony, které provádíme v rámci výrobního procesu.
   • Základními standard. normativy operativního řízení výroby jsou:
  • standardní normativ velikosti výrobní dávky,
  • normativ průběžné doby výroby,
  • standardní normativ taktu a rytmu výroby,
  • normativ předstihu,
  • standardní normativy zásob rozpracovaných výrobků.

Standardní  normativy výrobních dávek

  • Výrobní dávka je soubor výrobků nebo součástí polotovaru, které  jsou současně zadávány do výroby, jsou zpracovávány v těsném časovém sledu nebo současně a jsou opracovávány            na každé operaci při jednorázovém vynaložení nákladů na přípravu a zakončení.

   Stanovení  min. velikosti dávky: 

dv = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.   nebo                      dv = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

tpz - čas na přípravu a seřízení výrobního zařízení pro celou dávku,

tk - kusový čas

ka - koeficient seřízení 

Stanovení  optimální velikosti dávky 

qopt = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Nd –  náklady na dodávku

Q –  spotřeba za čas t

ns –  jednotkové náklady na skladování 1 ks za jednotku času

c –  kupní cena (pořizovací)

i –  úroková míra (pokud financujeme z úvěru) 
 

Normativ průběžné doby výroby

  • Průběžná doba výroby je čas, který je nezbytně nutný ke splnění výrobního úkolu za daných technických a ekonomických podmínek. Skládá se z:
 • doby technologických operací (doba vlastní výroby),
 • doby netechnologických operací (manipulační),
 • doby přerušení (přestávky, prac. režim, org. nedostatky).
 

   Základní  způsoby předávání:

 • postupný způsob předávání dávky
 • souběžný způsob předávání dávky
 • smíšený způsob předávání dávky
 

Normativ taktu a rytmu

  • Takt a rytmus jsou uplatňované zejména ve vyšších (hromadných nebo velkosériových) typech výroby, tj. nejčastěji na linkách a v proudové výrobě. Výrobní takt je časový interval mezi vyrobením 2 po sobě následujících součástí.
 

Takt = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                         Takt = Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Jak je VČČ, tak tam má být VČF jako využitelný časový fond, ale přepisuje se to!!!!

Q je množství  výroby

ttech. jsou technologické ztráty

torg. jsou ztráty organizační

z/100 je procento zmetkovitosti 

Standardní normativ rozpracované výroby

  • V rámci pernamentního snižování nákladů patří k důležitým úkolům firmy udržovat min. úroveň rozpracované výroby. Určité rozpracovanosti se však v průběhu výrobního procesu nelze vyhnout. Stejně tak nelze mnohdy vyloučit některé druhy zásob, jako např. zásoby dopravní, technologické, příp. pojistné.
 

Možnosti využití standardizace v podnicích

   • Standardizace představuje dynamicky probíhající a systematicky realizovaný proces výběru, sjednocování a účelné stabilizace jednotlivých prvků procesu. Je uplatňován v etapě předvýrobní (tj. týká se vývoje a navrhování výrobků), ve vlastním výrobním procesu i ve fázi prodeje. Je-li používán s citem, přináší na jedné straně zjednodušení ve všech fázích produkčního procesu a současně je zdrojem značných ekonomických efektů.
   • Její necitlivá aplikace a přílišný důraz na používání standardů však může vést ke statické koncepci firmy a produkci výrobků, které jsou pro trh neatraktivní.

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist